Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

1 θέση προσωπικού στον Α' παιδικό σταθμό Σερβίων

Πλήρωση 1 θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ που εδρεύει στο Δήμο Σερβίων
Ο Πρόεδρος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τνω υπηρεσιών του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ για τιε εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο
Ειδικότητα: ΤΕ Λογιστών
Χρονική Διάρκεια: Οκτώ μήνες
Ειδικά τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών-Υπηρεσιών-Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ιστότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Αιτήσεις κατατίθενται στο γραφείο του Α' Παιδικού Σταθμού Σερβίων, θέση γήπεδο στην κ. Παπαθανασίου Ελένη τηλ. 24640 21577 εντός 10 ημερών από την παρούσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας