Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

ai-vreS: Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού για τη διοργάνωση της έκθεσης τοπικών προϊόντων παρόντος του Δημάρχου - ποιος λέει αλήθεια;

Πολύς λόγος έγινε για το Αγροτικό Φεστιβάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στο χώρο του Τούρκικου Σχολειού στα Σέρβια. Ο Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού κ. Αθανάσιος Κοσματόπουλος υποστηρίζει ότι η διοργάνωση έχει απόλυτη επιτυχία και με πληθώρα δελτίων τύπου, με τη συμβολή του Γραφείου Τύπου της Έκθεσης επιχειρεί να πείσει και το κοινό. Βέβαια οι φωτογραφίες και οι μαρτυρίες των επισκεπτών άλλα λενε...
Σήμερα η αντιπολίτευση με δηλώσεις της προβληματίζει για τη νομιμότητα του εγχειρήματος αφού όπως υποστηρίζει τόσο ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Βασίλης Κωνσταντόπουλος, όσο και ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολιτευσης κ. Πολυδεύκης Λιάκος υπάρχουν το λιγότερο παρατυπίες στη διοργάνωση της έκθεσης. 
Και οι δύο στηρίζονται στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και στα όσα ψηφίστηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, λέγοντας ότι ο κ. Δήμαρχος αγνόησε το Δ.Σ., αποφάσισε μόνος του να μετονομάσει την έκθεση, να αναθέσει την προώθηση και τη διοργάνωση σε ιδιώτη, να κάνει στην άκρη τους εμπνευστές και πρώτους διοργανωτές του θεσμού, την ομάδα "Σέρβια εν Δράσει" και να απομακρύνει την τοπική κοινωνία και τις τοπικές επιχειρήσεις. 
Πραγματικά εντύπωση προκαλεί η αποχή των ντόπιων εμπόρων και επιχειρήσεων όπως και των συνεταιρισμών και άλλων συλλόγων.
Ανατρέξαμε στη Διαύγεια για να βρούμε την απόφαση του Δ.Σ. της 25ης Μαΐου 2016 όταν και συζητήθηκε το θέμα. Όπως διαβάζουμε στο πρακτικό του Δ.Σ. Σερβίων-Βελβεντού υπάρχει ομόφωνη απόφαση για την διοργάνωση της έκθεσης τοπικών προϊόντων στο χώρο του Τούρκικου Σχολειού (αναφέρεται στα πρακτικά ως "Καμμένο Σχολείο"). Στην εισήγηση του ο τότε Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημήτριος Κουκάλης κάνει λόγο για συνδιοργάνωση της Έκθεσης με το σύλλογο "Σέρβια εν Δράσει" και ζητά από το σώμα να εγκρίνει τη δαπάνη των 6.000 ευρώ, για το σκοπό αυτό: 

Κατεβάστε την απόφαση από τη Διαύγεια από εδώ 

Aπό το πρακτικό της αριθ. 10/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 143/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διοργάνωση έκθεσης τοπικών προϊόντων στο χώρο του «Καμένου Σχολείου»

 Θ έ μ α 29:
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο Τζούνας Νικόλαος υπάλληλος του Δήμου.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο εισηγητής του θέματος κ. Κουκάλης
Δημήτριος Αντιδήμαρχος, είπε τα εξής :
Μέσα στις ποικίλες αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά
στο άρθρο 75 του Ν.3463/06, είναι και «η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού
καθώς και η δημιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών»
Επομένως, είναι σαφές ότι στις αρμοδιότητες των Δήμων ανήκει και η διοργάνωση ή συμμετοχή σε
εκθέσεις, που διοργανώνουν ημεδαποί ή αλλοδαποί φορείς, έτσι ώστε να προβληθεί το τουριστικό
προϊόν της περιοχής.
Επίσης, στο άρθρο 158 παρ 3 περιπτ. δε ορίζεται ότι πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους
κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, και αφορούν την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο
μέσο, του Δήμου.
Ο Δήμος έχει την ανάγκη της τουριστικής προβολής του και των τοπικών γεωργικών προϊόντων, στα
πλαίσια μίας γενικότερης πολιτικής για την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και
της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ για την έγκριση της συνδιοργάνωσης του Δήμου μας με τον
Σύλλογο Σέρβια εν δράση της Έκθεσης τοπικών και αγροτικών βιοτεχνικών προϊόντων στα Σέρβια,
στο «Τούρκικο Σχολείο» καθώς επίσης και στη ψήφιση της σχετικής πίστωσης για τα έξοδα
συμμετοχής μας σε αυτήν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για το αντικείμενο της έκθεσης και έλαβε υπόψη το
άρθρο 158 παρ.3 και το άρθρο 75 του Ν.3463/06 και την ανάγκη του Δήμου για προβολή του
τουρισμού και των τοπικών γεωργικών προϊόντων του Δήμου μας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο και έλαβε υπόψη του την εισήγηση τις ανωτέρω διατάξεις και τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). μετά από διαλογική συζήτηση .ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)
A. Εγκρίνει:
1. Τη συνδιοργάνωση του Δήμου μας (με τον Σύλλογο Σέρβια εν δράση) της Έκθεσης τοπικών και
αγροτικών βιοτεχνικών προϊόντων στα Σέρβια «στο Τούρκικο Σχολείο».
2. Το κόστος για τις δαπάνες της έκθεσης ανέρχεται σε 6.000,00 ευρώ.
Η δαπάνες αυτές αφορούν ην παροχή υπηρεσιών για την προβολή του γεγονότος (σχεδιασμό εντύπων, αφισοκολλήσεις και διανομές εντύπων, καταχωρήσεις σε εφημερίδες, καταχωρήσεις banner σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες κτλ) και θα βαρύνει τον Κ.Α 15/6474.02 (Έξοδα οργάνωσης έκθεσης
τοπικών προϊόντων).
Β. Ψηφίζει πίστωση 6.000,00 ευρώ σε βάρος των ανωτέρω ΚΑ του προϋπολογισμού του έτους 2016
για την αντιμετώπιση των εξόδων συμμετοχής στην ανωτέρω έκθεση.
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 143/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ακριβές απόσπασμα


Σέρβια 1/7/2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ζήνων Παπαδημητρίου

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ασχετο..αλλα ο δημαρχος χρωσταει 12.000 ευρο στο δημο..μπορει να εκπεσει απο το αξιωμα του...διωξτε τον

Ανώνυμος είπε...

30.000 για το νερό ξέρεις κάτι αλλο;

Το Προφίλ μας