Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Πανεπιστήμιο ΔυτικήςΜακεδονίας :Διαδικτυακή Εκδήλωση MITEF Greece Startup Competition 2021, στις 03 Δεκεμβρίου 2020.

ΤοMITEnterpriseForumGreece,καιτοΠανεπιστήμιοΔυτικήςΜακεδονίας,διοργανώνουντηδιαδικτυακήεκδήλωση“MITEFGreeceStartupCompetition2021”ηοποίαθαπραγματοποιηθείτηνΠέμπτη3Δεκεμβρίου2020,στις11:00.

Το“MITEFGreeceStartupCompetition2021”,αποσκοπείστηδυναμικήανάπτυξηνεοφυών

επιχειρήσεωνκαιεπιχειρηματικώνομάδωνπουκαινοτομούνστονχώροτηςτεχνολογίαςκαιτωνεπιστημών.Οισυμμετέχοντες,θαέχουντηδυνατότητανααναπτύξουντιςεπιχειρηματικέςτουςδεξιότητες,μέσααπόμίασειράεργαστηρίωνκαιμετηνολοκλήρωσηαυτώνθααποκτήσουντακατάλληλαεφόδιαγιατηνανάπτυξηκαιεξέλιξητηςεπιχείρησήςτους.Στηνεκδήλωση,οιερευνητέςθαμπορέσουνναενημερωθούνσχετικάμετονδιαγωνισμόενώοιβραβευθείσεςομάδες,θαπροβληθούνδιεθνώςμέσααπότοδίκτυοτουMITEnterpriseForum.

Οδιαγωνισμόςπεριλαμβάνειτρειςθεματικέςενότητες:«General»,«Energy»και«Maritime».Για3ησυνεχήχρονιά,ταΕλληνικάΠετρέλαιαείναιοαποκλειστικόςχορηγόςτηςθεματικήςενότητας«EnergyTrack»,στοπλαίσιοτωνδράσεωντουΟμίλουΕΛΠΕσχετικάμετηνκαινοτομίακαιτιςνέεςτεχνολογίεςστοχώροτηςενέργειας.

Τηνεκδήλωσηθαανοίξουνμεένασύντομοχαιρετισμότους

 

        ΟΑντιπρύτανηςΈρευνας&ΔιάΒίουΕκπαίδευσηςΠανεπιστημίουΔυτικήςΜακεδονίας,ΚαθηγητήςΣτέργιοςΜαρόπουλος,

        ΟΠρόεδροςτουΤμήματοςΗλεκτρολόγωνΜηχανικώνκαιΜηχανικώνΥπολογιστώνΠανεπιστημίουΔυτικήςΜακεδονίας,ΚαθηγητήςΓεώργιοςΧριστοφορίδης

        ΟΠρόεδροςτουMITEFGreece,ΓεράσιμοςΣπυριδάκης

         

Τοκύριομέροςτηςεκδήλωσηςθαπεριλαμβάνειτιςπαρακάτωπαρουσιάσεις-ομιλίες:

 

        ΟΑναπληρωτήςΚαθηγητήςτουΤμήματοςΗλεκτρολόγωνΜηχανικώνκαιΜηχανικώνΥπολογιστώνΠανεπιστημίουΔυτικήςΜακεδονίας,ΠαναγιώτηςΣαρηγιαννίδης,θακάνειμίασύντομηπαρουσίασητωνερευνητικώναποτελεσμάτωναπόευρωπαϊκάκαιεθνικάπρογράμματα.

        ΟΑντιπρόεδροςτουMITEFGreece,ΒασίληςΠαπακωνσταντίνου,θαενημερώσειτοκοινόσχετικάμετοδιαγωνισμό2021καιθααναλύσειτιςσημαντικότερεςπαραμέτρουςγιατηχρηματοδότησημιαςνεοφυούςεπιχείρησης.

        ΟFounder&CEOτηςεταιρείαςResQBiotechκαιΝικητήςτουStartupCompetition2020,ΓιώργοςΣκρέτας,θαμιλήσειγιατηνεμπειρίατουκαιτησημασίατουδιαγωνισμούστηνανάπτυξηκαιπροώθησητηςεπιχείρησηςτου.

        ΗΜηχανικόςΝέωνΤεχνολογιώνκαιΚαινοτομίαςστονΌμιλοΕλληνικάΠετρέλαια,Δρ.ΤζένηΛειβαδάρουθααναφερθείστορόλοκαιτησυνεισφοράτουομίλουστονδιαγωνισμό.

Θαακολουθήσεισυζήτησημεταξύτωνομιλητώνκαιθααπαντηθούνερωτήματατουκοινού.

ΤηνεκδήλωσηθασυντονίζειηΕκτελεστικήΔιευθύντριατουMITEFGreece,ΑντιγόνηΜολοδάνωφ.

Κάθεενδιαφερόμενοςμπορείναπαρακολουθήσειτηνεκδήλωση,κατόπινυποχρεωτικήςεγγραφήςτου,εδώ.

Όσοιενδιαφέρονταινασυμμετάσχουνστονδιαγωνισμό,μπορούννακαταθέτουναίτησηστουςκάτωθισυνδέσμους:

        MITEFGreeceStartupCompetition2021,GeneralTrack

        MITEFGreeceStartupCompetition2021,EnergyTrack

        MITEFGreeceStartupCompetition2021,MaritimeTrack

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας