Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Απόψεις - προτάσεις για την εξειδίκευση των δράσεων των κλάδων της Γούνας και της Οινοποιίας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνέχεια των προπαρασκευαστικών δράσεων για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), σας αποστέλλουμε τις προτάσεις μας για θέματα έρευνας – καινοτομίας και νέων τεχνολογιών που αφορούν τη βελτίωση και ενίσχυση των τομέων και κλάδων προτεραιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι προτάσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών παροχής δημοσίων υπηρεσιών, για τη διευκόλυνση της άσκησης της παραγωγικής δραστηριότητας από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα  την βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος των εκμεταλλεύσεων μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και της απόδοσης της παραγωγής, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος με μείωση μη επιθυμητών επιδράσεων της γεωργίας στο περιβάλλον και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
Για την υλοποίηση των προτάσεων αναγκαία προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή/και οργανώσεων παραγωγών, με κέντρα έρευνας και ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την μελέτη και αποτύπωση όλων των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των προτεινόμενων εφαρμογών.  
Οι προτάσεις μας συνοψίζονται στις ακόλουθες:
1)     Λογισμικό διαχείρισης φάρμας εκτροφής γουνοφόρων ζώων.
2)     Ψηφιακός χάρτης δεδομένων νομοθεσίας, ερευνών και λοιπών πληροφοριών που σχετίζονται με την άσκηση δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.
3)     Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα καινοτόμων τεχνικών γεωργίας ακριβείας στη ζώνη καλλιέργειας αμπελιού της περιοχής Αμυνταίου.
4)     Παρατηρητήριο εντόμων και ανάπτυξη στρατηγικών φυτοπροστασίας στη ζώνη καλλιέργειας αμπελιού της περιοχής Αμυνταίου.
5)     Παρατηρητήριο ποικιλίας Ξινόμαυρου στον αμπελώνα Αμυνταίου.
6)     Μελέτη κλωνικής επιλογής της ποικιλίας Ξινόμαυρου στον αμπελώνα Αμυνταίου.

Με την επισήμανση ότι σε επίπεδο Περιφερειακού Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η διαδικασία διαβούλευσης για προτάσεις εξειδίκευσης των δράσεων των κλάδων προτεραιότητας της Περιφέρειας είναι συνεχής, παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.
Για τη Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Γ. Σιόγκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας