Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Η απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο θέμα της απόθεσης φορτίου λυματολάσπης στο χώρο απόθεσης μπάζων του Δήμου Κοζάνης


Σχετικά με την παράνομη απόθεση βιοστερεών στο χώρο απόθεσης μπάζων από τον υπεργολάβο μεταφοράς βιοστερεών της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού περιοχής ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης, την Παρασκευή 11 Μαΐου 2012, σας ενημερώνουμε  ότι:
Η ΔΕΥΑΚ για τη λειτουργία της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού περιοχής ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης, κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού, έχει συνάψει σύμβαση με ιδιώτη Ανάδοχο, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία της εγκατάστασης και στον οποίο έχει υποδειχθεί ο προβλεπόμενος χώρος για την απόθεση των παραγόμενων βιοστερεών.

Μόλις μας γνωστοποιήθηκε από τις Υπηρεσίες του Δήμου το συγκεκριμένο περιστατικό, η Υπηρεσία μας κινητοποιήθηκε άμεσα, καλώντας εγγράφως τον Ανάδοχο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες και στην πλήρη τήρηση των συμφωνηθέντων με την  υπ’ όψη σύμβαση.
Κατόπιν των ενεργειών και υποδείξεών μας, όπως προκύπτει και από τη σχετική αλληλογραφία, ο υπεργολάβος ανέλαβε την απομάκρυνση του αποτιθέμενου φορτίου και τη μεταφορά του στον ενδεδειγμένο χώρο, και ο ανάδοχος λειτουργίας δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει όλα τα μέτρα και τις ενέργειες που θα απαιτηθούν για αποκατάσταση και θεραπεία τυχόν επιπτώσεων στο περιβάλλον από το συμβάν αυτό.
Σύμφωνα με τις εξηγήσεις που δόθηκαν το μεμονωμένο περιστατικό οφείλεται σε βλάβη του οχήματος που εκτελούσε τη μεταφορά, ωστόσο η ΔΕΥΑΚ θα εξαντλήσει τα νόμιμα δικαιώματά της προκειμένου να επιβληθούν στον Ανάδοχο οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση κυρώσεις. Επίσης θα προγραμματίσει τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να είναι δυνατή η άμεση ένταξη και των μισθωμένων, μέσω υπεργολάβων, οχημάτων, στο σύστημα ελέγχου των δρομολογίων μέσω  GPS, το οποίο ήδη λειτουργεί για τα Υπηρεσιακά της οχήματα.
Η ΔΕΥΑΚ, η οποία εμπράκτως αποδεικνύει το  ενδιαφέρον της για τη διαφύλαξη του Περιβάλλοντος με την κατασκευή και λειτουργία άμεσα σχετιζόμενων έργων  (Βιολογικός Καθαρισμός Ευρύτερης Περιοχής πόλης Κοζάνης, Βιολογικός Καθαρισμός περιοχής ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης, Τηλεθέρμανση Ευρύτερης Περιοχής Πόλης Κοζάνης)  αλλά και με το σχεδιασμό και υλοποίηση και άλλων (Βιολογικός Καθαρισμός περιοχής Λευκοπηγής – Πρωτοχωρίου- Ν. Κλείτου), φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, τους οποίους ευχαριστεί για την ενεργό συμμετοχή τους στο δύσκολο έργο της .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας