Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 5η του μηνός Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη   και  ώρα  19.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1
Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα έργα και τις δραστηριότητες της ΔΙΑΔΥΜΑ. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
2
Υποβολή αιτήματος προς την ειδική επιτροπή του άρθρου 18, παρ. του Ν. 2503/97 του ΥΠ.ΕΣ. για την ένταξη της Τοπικής Κοινότητας Πολυλάκκου στο δίκτυο των μαρτυρικών χωριών της Ελλάδας.- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
3
Έγκριση εκποίησης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Τσοτυλίου. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
4
Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Τσοτυλίου για έγκριση επέμβασης σε έκταση εμβαδού 1630 τ.μ. εκτός ορίων οικισμού Σιάτιστας, στο ύψωμα «Υπολοχαγού Γ. Καπιτσίνη» (Γκραντίστι). - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
5
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου τρέχουσας χρήσης.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
6
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΒΟΪΟΥ».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
7
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
8
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΒΟΪΟΥ».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
9
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
10
Έγκριση κατασκευής στραγγιστικών για την αντιμετώπιση ύπαρξης υπόγειων υδάτων στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
11
Εργασίες αποκατάστασης οδοστρωσίας – ασφαλτικής στρώσης, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του έργου: «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην περιοχή του γηπέδου στον οικισμό Γαλατινής».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
12
Επιλογή φρεατίων παροχών – υδρομέτρων για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελανιδιάς». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
13
Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την παραχώρηση διέλευσης αγωγών για το έργο: «Επίλυση Υδρευτικού προβλήματος οικισμού Αλιάκμονα ΔΕ Νεάπολης Δήμου Βοΐου (Αρ. Μελέτης 11/2013)».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
14
Εισήγηση για χορήγηση προκαταβολής στο έργο: «Ύδρευση Δαμασκηνιάς (Αρ. Μελέτης 5/2013). - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
15
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών και Έγκριση Υλικών του έργου: «Ύδρευση Δαμασκηνιάς (Αρ. Μελέτης 5/2013).- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
16
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του 1ου υποέργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Βελανιδιάς (Αρ. Μελέτης 29/2010)» της πράξης: «Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου» (MIS 451725). - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
17
 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του 2ου υποέργου με τίτλο: «ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» της πράξης: «Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου» (MIS 451725). - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
18
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΚΕΡΑΣΙΑΣ». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
19
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Ομαλής». - Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
20
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Αντικατάσταση στέγης και κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο Μεσολόγγου».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
21
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις – επιστρώσεις δημοτικών δρόμων στη ΔΚ Νεάπολης και τις ΤΚ Αηδονοχωρίου, Αλιάκμονα, Ασπρούλας, Βελανιδιάς, Δρυοβούνου, Μεσολόγγου, Μολόχας, Πεπονιάς, Περιστέρας».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
22
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Συμμετοχή του Δήμου για ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Γαλατινής».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
23
Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών εξοπλισμού τμημάτων ένταξης του Δήμου Βοΐου.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
24
Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων Δήμου Βοΐου» και καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
25
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση Κεντρικού Δρόμου Οικισμού Βροντής Δήμου Βοΐου» .- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
26
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων στην Παιδική Χαρά Τσοτυλίου».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.                                                                                                                                                                           
27
Έγκριση του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βοΐου 2014-2019 (Α' φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός).- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
28
Ανανέωση της από 01/06/1996 Σύμβασης Μίσθωσης όπως αυτή τροποποιήθηκε την 30/12/2008 του σταθμού σταθερής τηλεφωνίας του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας με κωδική ονομασία «ΛΟΥΒΡΗ Τ/Κ – 0330052» στο Νομό Κοζάνης. - Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
29
Διαγραφή χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ.  Αντιδήμαρχος.
30
Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ.  Αντιδήμαρχος.
31
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου κλπ για υποθέσεις του Δήμου. -Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ.  Αντιδήμαρχος.
32
Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2014.- Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Δ.Σ.
33
Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2014.- Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Δ.Σ.
34
Καθορισμός ή μη νέων θέσεων περιπτέρων και απομάκρυνση των κενωθέντων κουβούκλιων. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
35
Συζήτηση επί απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Νεάπολης σχετικά με την ονοματοδοσία οδών. - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
36
Ανέγερση μνημείου πεσόντων του 53ου Συντάγματος Πεζικού στην Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης.- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
37
Καθορισμός θέσης για την τοποθέτηση του ταφικού μνημείου της Οθωμανικής Περιόδου: «Πασά του Μεζάρι». - Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
38
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης για την τήρηση των όρων της από 4/3/2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και της ΔΕΥΑΒ.- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
39
Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΒΟ.- Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
40
Διοργάνωση εκδήλωσης στο Τσοτύλι προς τιμή του Εθνικού Ευεργέτη και διατελέσαντα προέδρου της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος, Θωμαΐδη Κωνσταντίνου. -Εισηγητής ο κ. Τσαρχάς Ι. Αντιδήμαρχος.
41
Τέλεση του ετήσιου μνημόσυνου στη Δαμασκηνιά, υπέρ  των Πεσόντων Μακεδονομάχων στη μάχη της Οσνίτσανης.- Εισηγητής ο κ. Τσαρχάς Ι. Αντιδήμαρχος.
42
Αιτήσεις.
ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.      
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
4. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Χρήστος Λυσσαρίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας