Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Πάρις Κουκουλόπουλος: Τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων Κλείτου- Κομάνου- Μαυροπηγής με το θέμα της εντοπιότητας. Ψηφίστηκε η σχετική τροπολογία.

Αίσιο τέλος για τους κατοίκους του Κλείτου, του Κομάνου και της Μαυροπηγής, οικισμών που έχουν ήδη μετεγκατασταθεί ή βρίσκονται υπό μετεγκατάσταση, σε ό,τι αφορά το κριτήριο της εντοπιότητας για την πρόσληψη τους σε τυχόν διαγωνισμούς που διενεργεί ή θα διενεργήσει η ΔΕΗ, δόθηκε σήμερα με την ψήφιση στη Βουλή σχετικής τροπολογίας.
          Η συγκεκριμένη τροπολογία αναφέρει τα εξής:   
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η υποπαράγραφος  Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει ως αυτοτελής διάταξη, προτάσσει για τις θέσεις διοικητικού ή μη προσωπικού τους υποψηφίους που είναι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων ή των κοινοτήτων στην περιοχή του οποίου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός παραγωγής ή το λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ. Από την διάταξη αυτή είναι ξεκάθαρη η βούληση του νομοθέτη να προτάξει για τις προσλήψεις στη ΔΕΗ, ως ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία, τους υποψηφίους από τις περιοχές των οποίων έχουν απαλλοτριωθεί εκτάσεις στις οποίες δραστηριοποιείτε η επιχείρηση..
Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ανταπόδοσης οι υποψήφιοι πρέπει στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας να προσκομίσουν μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών και βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον αντίστοιχο Δήμο ή την  αντίστοιχη Κοινότητα. Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας, χορηγείται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Στις περιπτώσεις απαλλοτρίωσης ολόκληρων οικισμών, οι κάτοικοι μετεγκαθίστανται σε νέους οικισμούς. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα με αποτέλεσμα πολλές φορές να μεσολαβούν μεγάλα χρονικά διαστήματα από την απομάκρυνση των κατοίκων από τον παλαιό οικισμό και την εγκατάσταση τους στον νέο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο νέος οικισμός του Κομάνου, ο οποίος δεν έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα παρά την συντέλεση της απαλλοτρίωσης από το 1999.
Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η παρούσα τροπολογία, προκειμένου να γίνει νόμιμα υλοποιήσιμη η βούληση του νομοθέτη και να μην κινδυνέψουν οι υποψήφιοι που έκαναν χρήση των δικαιολογητικών, που ορίζει ο νόμος, να βρεθούν εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στην υποπαράγραφο Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, που προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2779/1999 και διατηρήθηκε σε ισχύ ως αυτοτελής διάταξη με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, προστίθεται παράγραφος, μετά τη λέξη «απόσπαση», που έχει ως εξής:
«Εξαιρετικά και μόνο για την έκδοση των πιστοποιητικών μόνιμης κατοικίας του Δήμου Κοζάνης και του Δήμου Εορδαίας, σχετικά με την εντοπιότητα των υποψηφίων σε διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού της ΔΕΗ, θεωρούνται:
Για τον οικισμό του Κλείτου: Oι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας του νέου οικισμού Κλείτου, εκτός αυτών που ήδη έχουν εγκατασταθεί στον οικισμό, και όσοι τελούν υπό μετεγκατάσταση στην Τοπική Κοινότητα, εφόσον αυτοί ή οι γονείς αυτών διαθέτουν τίτλο κυριότητας οικοπέδου στο νέο οικισμό Κλείτου, ανεξαρτήτως αν έχει ανεγερθεί κατοικία επ’ αυτού, με την προϋπόθεση ότι ήταν μόνιμοι κάτοικοι του παλαιού οικισμού Κλείτου.
Για τον οικισμό του Κομάνου: Oι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Κομάνου, αυτοί ή οι γονείς αυτών που είναι δικαιούχοι οικοπέδων στο νέο οικισμό Κομάνου και έχουν αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση ως τελικοί δικαιούχοι αποζημίωσης από την απαλλοτρίωση της οικίας τους στον παλαιό οικισμό, με την προϋπόθεση ότι ήταν μόνιμοι κάτοικοι του παλαιού οικισμού Κομάνου.
Για τον οικισμό Μαυροπηγής: Οι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής, αυτοί ή οι γονείς αυτών που έχουν αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση ως τελικοί δικαιούχοι αποζημίωσης από την απαλλοτρίωση της οικίας τους στον παλαιό οικισμό, με την προϋπόθεση ότι ήταν κάτοικοι του παλιού οικισμού Μαυροπηγής.
Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται και για τους τρεις οικισμούς, α) με την προσκόμιση βεβαίωσης υπογεγραμμένης από τον Δήμαρχο ότι ήταν μόνιμοι κάτοικοι του αντίστοιχου παλαιού οικισμού, β) της δικαστικής απόφασης της αναγνώρισης δικαιούχων και γ) επικαιροποιημένου αντιγράφου της φορολογικής δήλωσης του χρόνου συντέλεσης της απαλλοτρίωσης και το Ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης των κατοίκων του νέου οικισμού Κλείτους που έχουν ήδη εγκατασταθεί στο νέο οικισμό».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας