Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Δήμος Εορδαίας: πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την περίοδο 2014-2015
(διάρκεια ενός έτους)για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΕ ενδεικτικού προϋπολογισμού  35.513,02 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα  για τα παρακάτω είδη,  σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΕ.
1. Αντικείμενο της δημοπρασίας αυτής, είναι η  προμήθεια υγρών καυσίμων για την περίοδο 2014-2015 (διάρκεια ενός έτους) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΕ.
Α)  30.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης,
Β)    6.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης
 Ο διαγωνισμός θα είναι πρόχειρος μειοδοτικός με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε εβδομαδιαίας τιμής πώλησης που καθορίζει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  για τον Νομό Κοζάνης.
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2014.
   Το ποσοστό έκπτωσης που θα προκύψει θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης .
    Δεν λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.  Γι’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη των καυσίμων και σε ποσότητες που ορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο  τρόπος  διεξαγωγής  της δημοπρασίας και εκτέλεσης της προμήθειας διέπονται  από  τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 "περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών  των  ΟΤΑ".
Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις   1-10-2014                και ώρα 11:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΥΑΕ, οδός 25ης Μαρτίου , αριθμός 90, στην Πτολεμαΐδα. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, ενώσεις προμηθευτών, φυσικά και νομικά πρόσωπα και έμποροι.
 
Για την συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους των  873,62 ΕΥΡΩ .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μέχρι την            29-9-2014 από 8:00πμ εως 1:30μμ από το ταμείο της ΔΕΥΑΕ καταβάλλοντας 10€  Ταχ. Δ/νση  25ης Μαρτίου , αριθμός 90, στην Πτολεμαΐδα, τηλέφωνο 2463021241, αρμόδιος υπάλληλος κ. Π.Βαρδανικας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 7:30 έως 14:00 .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕ
Γεώργιος  Καραΐσκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας