Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού: με αντιμισθία οι Τέτος και Δισερής, χωρίς οι Ζυγούρης και Παπαδόπουλος, εντεταλμένοι Σύμβουλοι οι Ζορμπάς, Κουκάλης, Ζάκης και Κοσμάς

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αντιδημάρχων»
Ο Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού  Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)
• Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της  Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
• Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Σερβίων - Βελβεντού, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 14.830 κατοίκους.
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
• Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 542/Γ΄/07-03-2013) όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 24/09/2014 έως 05/03/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τέτο Νικόλαο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει 
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Τεχνικών Έργων και ιδίως Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων,
2. Τεχνικών Έργων που αφορούν ύδρευση- άρδευση, συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης – άρδευσης, συντήρηση και διαχείριση αντλιοστασίων, συντήρηση και διαχείριση αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών, αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.
3. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και  Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
4. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος - την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και  διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
- το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
- την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
- τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
- την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Βελβεντού
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) Είναι αρμόδιος για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
στ)Για την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Βελβεντού
ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τους αντιδημάρχους και τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
η) Για την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα


Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ζυγούρη Φώτιο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
α. καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
i. την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης,  Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, ισολογισμού, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων. Επίσης έχει δικαίωμα να συνυπογράφει βεβαιωτικούς καταλόγους, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και να συνυπογράφει τα έγγραφα και δικαιολογητικά σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.
2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης
- την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
- την τέλεση γάμων
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
- τη λειτουργία των ΚΕΠ,
- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
- τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
3. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως
- τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στις τοπικές κοινότητες Πλατανορεύματος και Καστανιάς και ιδίως θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες, θα μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού τους, θα συνεργάζεται με τους άλλους αντιδημάρχους και τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.


Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαδόπουλο Σταύρο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, με
α. καθ’ ύλην αρμοδιότητες σε θέματα
1. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
-τον εποπτεία καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
- την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία του καταναλωτή
-την εποπτεία της λειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
- την εποπτεία του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης
2. Προβολής και Τουρισμού και ιδίως προώθησης, διαφήμισης, εκδηλώσεων
3. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:
- τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού
- τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Σερβίων πλην των τοπικών κοινοτήτων Πλατανορεύματος, Καστανιάς, Μεταξά και Τριγωνικού.
α)Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις τοπικές κοινότητες της δημοτικής ενότητας Σερβίων πλην των τοπικών κοινοτήτων Πλατανορεύματος, Καστανιάς, Μεταξά και Τριγωνικού.
β) Συνεργάζεται με τους άλλους αντιδημάρχους και τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
γ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας .Σερβίων πλην των τοπικών κοινοτήτων Πλατανορεύματος, Καστανιάς, Μεταξά και Τριγωνικού.


Γ). Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δισερή  Ευθύμιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω 
α. καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1 . Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων στις Δημοτικές Ενότητες Λιβαδερού και Καμβουνίων και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.
3. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
- την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Καμβουνίων και Λιβαδερού και στις Τοπικές Κοινότητες Μεταξά και Τριγωνικού της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων και ιδίως:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών,
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών στις ανωτέρω δημοτικές ενότητες και τοπικές κοινότητες
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού,
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, 
ε) Είναι αρμόδιος για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών, 
στ) Για την τέλεση των πολιτικών γάμων υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας των ανωτέρω δημοτικών ενοτήτων και τοπικών κοινοτήτων σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της  αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
- της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

Ορίζει εντεταλμένους σύμβουλους,
Α) τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Ζορμπά Μιλτιάδη με αρμοδιότητες
1. στα ζητήματα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
2. μελετών που αφορούν την ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση, 
3. την ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης, του Τεχνικού Αρχείου, του Προγραμματισμού Μελετών και επίβλεψης έργων και 
4. την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.

Β) τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Κουκάλη Δημήτριο με αρμοδιότητες
1. τη λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
2. τη διαχείριση βοσκοτόπων και δασών 
3. τα ζητήματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, 
4. τις προτάσεις για την εκπόνηση μελετών και σύνταξη σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης 
5. την λειτουργία και διαχείριση του Εδαφολογικού Εργαστηρίου Σερβίων, 
6. την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών


Γ) τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Ζάκη Δημήτριο με αρμοδιότητες
1. θέματα καυσίμων 
2. των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου και τα ανακύπτοντα με αυτά ζητήματα

Δ) τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Κοσμά Δημήτριο με αρμοδιότητες
1. θέματα άρδευσης, αντλιοστασίων, γεωτρήσεων, λιμνοδεξαμενών
2. θέματα των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) και 
3. τις προτάσεις σε θέματα εγγείων βελτιώσεων.


Οι ανωτέρω εντεταλμένοι σύμβουλοι θα συνεργάζονται με τους αντιδημάρχους αντίστοιχων με αυτών αρμοδιοτήτων και δεν θα τους παρέχεται αντιμισθία.

2. Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου και εντεταλμένου συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

3. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν θα ασκεί ο Δήμαρχος. 

4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τέτος Νικόλαος, που θα αναπληρώνει το Δήμαρχο .

5. Περίληψη της απόφασης θα δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού. και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Κοινοποίηση
1) Γραμματεία Δημάρχου
2) Υπηρεσίες Δήμου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλιο ai-vreS: Δικό σας... 

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Kalh και παραγωγικη 5ετια .Επιτυχια στο εργο σας.

Ανώνυμος είπε...

Σας ευχομαι καλη επιτυχια και εργο παραγωγικο να παρουσιασετε. Καλη δυναμη και γερα στομαχια να εχετε!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Καλη επιτυχια σε ολους,για το καλο του τοπου μας!

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΤΕΤΟ-ΖΟΡΜΠΑ ΣΤΟ ΝΤΙΜΠΕΙΤ ΔΕΝ ΤΑ ΕΙΠΑΤΕ ΟΛΑ ΑΛΛΛΑ ΚΑΝΑΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΡΟΒΑΤΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ. ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΦΑΝΟΥΝ ΠΟΣΟ ΛΙΓΟΙ ΕΙΝΑΙ......

Ανώνυμος είπε...

o tetos foveros o zormpas gliftis os sinithos.

Το Προφίλ μας