Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010

Δημοπρατήθηκε η β' φάση αποκατάστασης των ΜΑΒΕ

Με την κατάθεση προσφορών από έξι (6) εργοληπτικές κοινοπραξίες, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2010 στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, ο Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι», προϋπολογισμού 13.543.929,91 €. Με το άνοιγμα των προσφορών και την αξιολόγηση της επιτροπής μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση με την ανώτερη έκπτωση της τάξεως του 2,91%, φέρεται η κοινοπραξία ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ Α.Ε.-ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε. Εντός των ημερών αναμένεται η ανακήρυξη του αναδόχου του έργου για να ακολουθήσουν, τυχόν ενστάσεις και μετά η τελική έγκριση του αναδόχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ως άνω διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 3-4 μηνών και έτσι στην αρχή του καλοκαιριού αναμένεται η εγκατάσταση του εργολάβου και η έναρξη των εργασιών. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε σαράντα ένα (41) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο -σύμφωνα με τη Διακήρυξη- αφορά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των αποθέσεων -Β φάση- και του μεταλλείου της ΜΑΒΕ, με εκσκαφές, επιχώσεις, κατασκευή βαθμίδων επικοινωνίας, επικάλυψη των πρανών με φυτική γη, σπορά και φύτευση των διαμορφωμένων τμημάτων με διάφορα φυτά και εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού δικτύου… Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013») και από Εθνικούς Πόρους. Φορέας διαχείρισης και αναθέτουσα αρχή είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης. Συν.: Πίνακας προσφορών δημοπρασίας αποκατάστασης ΜΑΒΕ 16ης.2.2010
Γ.Μ. www.mikrovalto.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας