Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 12 Μαΐου 2009

Πού είναι ο δραστήριος Δήμος Σερβίων οεο???

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πρακτικό 5ης συνεδρίασης Tnς Eπιτρoπής Παρακολούθησης (Ε.Π.1 του ΕΑΠ N.Koζαvnς 2007-2011
Στην Κοζάνη σήμερα 07/04/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) Κοζάνης συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.) του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Ν. Κοζάνης 2007 - 2011 ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 157/01-04-2009 έγγραφη πρόσκληση και παρουσία του Προέδρου της Ε.Π. και Νομάρχη Κοζάνης κ. Γιώργου Δάκη, με την ακόλουθη σύνθεση:
1. Σόκουτης Ιωάννης Παρών
2. Ανδρεάδης Ιορδάνης Παρών
3. Μιχαηλίδης Κυριάκος Παρών
4. Κοσμίδης Κωνσταντίνος Παρών
5. Τσανακτσϊδης Κυριάκος Παρών
6. Πεταλίδης Δημήτριος Παρών
7. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος Παρών
8. Ζαμανίδης Σάββας Παρών
9. Σιαμπανόπουλος Αντώνιος Παρών
10. Τσιλφίδης Αναστάσιος Παρών
11. Δαβάκος Χρήστος Παρών
12. Τουρλιδάκης Αντώνιος Απών
13. Τζιούτζιος Νικόλαος Παρών
14. Μπαλλά Γεωργία Απούσα
Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.) του Ε.Α.Π συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1944/28-8-2008 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης και Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα των Φορέων για την εκπροσώπηση τους. Στη συνεδρίαση παρέστησαν, ο κ. Αμανατίδης Γιώργος και ο κ. Αυξέντης Κων/νος, εκπρόσωποι του Συμβούλου Διαχείρισης του ΕΑΠ / ΑΝΚΟ.
Τα πρακτικά τηρεί το στέλεχος του Γραφείου Τέλους Ανάπτυξης κα Στυλιανή Δουγαλή.
Ο Νομάρχης Κοζάνης και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) εισηγήθηκε τα θέματα, όπως αυτά αναφέρονται στην Πρόσκληση και ύστερα από διαλογική συζήτηση λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις για κάθε θέμα χωριστά:
ΕΡΓΑ TΩN ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ
A/A Τίτλος έργου Ποσό ένταξης (σε €) Φορέας που προτείνει Φορέας Υλοποίησης
Για τη λειτουργία προσωρινού χώρου διάθεσης
1 απορριμάτων 5.587,00 Δ. ΔΗΜ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
2 Επισκευή τοιχίων κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σιδερών 50.000,00 Δ. ΔΗΜ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
3 Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς Μαυροδενδρίου 45.000,00 Δ. ΔΗΜ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Προμήθεια εξοπλισμού υπαίθριου παιδότοπου Τ.Δ.
4 Ποντοκώμης 45.000,00 Δ. ΔΗΜ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
5 Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Ποντοκώμης 120.000,00 Δ. ΔΗΜ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Ενίσχυση κοινωνικών υποδομών Δήμου
6 Υψηλάντη 260.000,00 Δ. ΔΗΜ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
7 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού 45.000,00 Δ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
8 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Ομαλής 45.000,00 Δ- ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
9 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Ζώνης 45.000,00 Δ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου
10 Κλεισώρεισς 45.000,00 Δ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
11 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Δάφνης 45.000,00 Δ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
12 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Λούβρης 45.000,00 Δ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δ
13 Κατασκευή πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Ανθοχωρίου 144.040,00 Δ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δ
Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών Σχολείων
14 Βουχωρίνας - Βροντής 40.000,00 Δ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
15 Διαμόρφωση Πλατείας Μουριάς 450.000,00 Δ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού
16 Δαμασκηνιάς 450.000,00 Δ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής "ΝησΓ στη
17 Νεάπολη 200,00 Δ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Μελέτη έργων υποδομής
18 Νεάπολη -16.430,00 Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
19 Ξργα υποδομής στην περιοχή "ΝησΓ' στη Νεάπολη 300.000,00 Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δ
(ατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης και βελτίωση
20 εξωτερικού γηπέδου 40.000,00 Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Συντήρηση πλακόσκεπων οχετών
21 Δρυόβουνου (Α'Φάση) 67567,80 Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
22 Λελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) 150.000,00 Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
23 Ολοκλήρωση κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Νεάπολης 173.700,10 Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
24 Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκαλοχωρίου 100.000,00 Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αγίας
25 Σωτήρας και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο 40.000,00 Κ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου Κοινότητας
26 Πενταλόφου 76.719,26 Κ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
Αποπεράτωση κτιρίου Καλαμά και μετατροπή του σε
27 ουριστικό κατάλυμα 210.000,00 Κ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Κ. ΒΛ
28 Εσωτερική οδοποιία Τκαλντερίμια" 190.980,00 Κ. ΒΛΑΣΤΗΣ
29 Διαμόρφωση εισόδου Εράτυρας 54.000,00 Δ. ΑΣΚΙΟΥ
30 Οικιστική ανάπλαση - ανάδειξη οικισμού Σισανίου 173.000,00 Δ. ΑΣΚΙΟΥ
Συμττληρωματικές εργασίες οικιστικής ανάπλασης -
31 ανάδειξης οικισμού Σισανίου 45.000,00 Δ. ΑΣΚΙΟΥ
32 Διοικητήριο Δήμου Ασκιού Β' Φάση 70.000,00 Δ. ΑΣΚΙΟΥ
Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ασκίου από την ΑΝΚΟ
33 ΑΕ 62.000,00 Δ ΑΣΚΙΟΥ
34 Δεξαμενή νερού Ναμάτων 35.000,00 Δ. ΑΣΚΙΟΥ
Συμπληρωματικές εργασίες οικιστικής ανάδειξης -
35 ανάπλασης οικισμού Ναμάτων 35.000,00 Δ. ΑΣΚΙΟΥ
36 Αναπλάσεις Δήμου Ασκιού 135.000,00 Δ. ΑΣΚΙΟΥ
Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων στα Δ.Δ. του Δ. ΑΣΚΙΟΥ
37 Βερμίου 185.721,14 Δ. ΒΕΡΜΙΟΥ
Πιστοποίηση του συστήματος Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης παραγωγής μήλων κατά AGRO 2.1 και
38 AGRO 22 11.000,00 Δ. ΒΕΡΜΙΟΥ
Ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στα
39 Γ.Δ. Κομνηνών, Μεσοβούνου και Πύργων 185.721,13 Δ. ΒΕΡΜΙΟΥ
Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Μικροβάλτου του
40 Δήμου Καμβουνίων 80.000,00 Δ. KAMBOYNIQN
Επέκταση - αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων
41 ύδρευσης στα Δ.Δ- του Δήμου 100.000,00 Δ KAMBOYNIQN
42 Έργα οδοποιίας Δήμου Καμβουνίων - Β' Φάση 100.000,00 Δ. ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
Διευθέτηση ομβρίων υδάτων κεντρικής οδού οικισμού
43 Λαζαράδων Δήμου Καμβουνίων 40.000,00 Δ. ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
44 Κατασκευή μικρών φραγμάτων στην Κ. Λιβαδερού 100.000,00 Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
45 Ασφαλτόστρωση Κοινοτικών δρόμων Λιβαδερού 140.000,00 Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
Ανόρυξη γεωτρήσεων ύδρευσης και άρδευσης στην Κ.
46 Λιβαδερού 30.000,00 Κ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
47 Ανάπλαση κεντρικών πλατειών Μικροκάστρου 60.000,00 Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
48 Ανάπλαση πλατειών Δαφνερού 10.000,00 Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Διαμόρφωση παιδικής χαράς, κατασκευή συντριβανιού
στη θέση του παλαιού μνημείου Πάλαι ο κάστρα υ Δ.Δ.
49 Ίαλαιοκάστρου 10.000,00 Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Ασφαλτόστρωση από βόρεια είσοδο μέχρι πλατεία
50 Γεράνιας στη Σιάτιστα 16.998,95 Δ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Διαμόρφωση πάρκου περιοχής Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου
51 Σιάτιστας 150.000,00 Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Προκαταρτικές ενέργειες για την υλοποίηση
52 πολεοδομικών παρεμβάσεων στο Δήμο Σιάτιστας 25.542,95 4. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 5.006.348,33
Επίσης εντάσσονται και τροποποιούνται καταρχή τα έργα των παρακάτω πινάκων των Δήμων Πτολεμαϊδας, Αγίας Παρασκευής και Βελβεντού, των οποίων οι προτάσεις υπερβαίνουν την προβλεπόμενη χρηματοδότηση τους για την 3Π Προγραμματική Περίοδο του Τέλους Ανάπτυξης του Ν. Κοζάνης.
ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) j .../2009 - Τεχνικά Δελτία
ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΦΟΡΕΑΣ
(ΣΕ€) ΠΡΟΤΕΙΝΑ! ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1 Κατασκευή νέων κοιμητηρίων - Β1 Φάση 500.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
2 Αναπλάσεις Δημοτικών Διαμερισμάτων 500000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Αναπλάσεις οδών και εισόδων πόλης Διοικητηρίου, Α.
3 Νικολαου, Φοϋφα, Β. Κων/νου, ΝΔ Εισόδου κλπ 2.000.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
4 Επιδημιολογική μελέτη Δήμου Πτολεμαϊδας 50.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΐΔΑΣ
Υποδομές φιλοξενίας, Αξιοποίηση περιοχής "NATURA"
5 Δ Δ. Ολυμπιάδας 300.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Υποδομές φιλοξενίας, Αξιοποίηση περιοχής
6 "Φράγματος" Δ.Δ. Πέρδικα 200.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΐΔΑΣ
7 Λειτουργία προσωρινού χώρου διάθεσης απορριμάτων 105.227,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΐΔΑΣ
Μελέτη και κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και
8 προπονητηρίου κέντρου αντισφαίρισης περιοχής Κουρί 700.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΐΔΑΣ
Συγχρηματοδότηση εταιρείας "ΟΡΙΖΩΝ" για την κατασκευή του έργου "ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ" 200.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Μελέτη και κατασκευή έργων υποδομής Ζώνης
9 Εγκατάστασης Θερμοκηπίων (ΖΕΘ) Πτολεμαϊδας 500.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
10 Μελέτη δικτύων ΒΙΟ. ΠΑ. Πτολεμαϊδας (Α1 Φάση) 400.000,001 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Μελέτη και κατασκευή Έργων Διαμόρφωσης και Περίφραξης ζώνης απαλλοτρίωσης συνδετήριων οδών ΑΕΒΑΛ (Οδοποιία/Ηλεκτροφωτισμός/Σήμανση - 1 Φυτεύσεις) 300.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Μελέτη και κατασκευή φυτοτεχνικής - βιοκλιμαπκής
12 διαμόρφωσης τμημάτων περιβάλλοντος χώρου ΑΕΒΑΛ 50.000,00 Δ ΠΤΟΛΕΜΑίΔΑΣ
Υποστήριξη, Ανάδειξη και Προβολή επιχειρήσεων. προϊόντων και επενδυτικών ευκαιριών
14 Πτολεμαϊδας 100.000,00 Δ. ΓΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Μελέτη και κατασκευή μονάδας και ανάπτυξης δικτύου
επιχειρήσεων ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην
14 ΑΕΒΑΛ/ΒΙΟ.ΠΑ.Π 550.000,00 Δ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
15Δομές συλλογής και διαχείρισης Βιομάζας 50.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Μελέτη επανάχρησης, ανακατασκευή κτιρίων και επιδεικτικά έργα Μουσειακής και Εκπαιδευτικής Ζώνης ΑΕΒΑΛ ως χώρων Ενεργειακής - Περιβαλλοντικής
16 Αγωγής 200.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
17 Στήριξη δομών και υποδομών έρευνας και εκπαίδευσης 700.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
18 Μουσειολογική μελέτη Μουσείου Πτολεμαϊδας 50.000,00 Δ, ΠΤΟΛΕΜΑίΔΑΣ
Μελέτες και ανάδειξη ιστορικού και πολιτισμικού
19 αποθέματος Δήμου Πτολεμαϊδας 100.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
20 Μελέτη αποπεράτωσης Μουσείου Πτολεμαϊδας 50.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Μελέτη κτιρίου Παλαιοντολογικών ευρημάτων Δ.Δ.
21 Περδίκα 200.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1
22 Στήριξη Πολιτιστικών Θεσμών 100.000,00 Δ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1
23 "οπικό ρυμοτομικό "πρώην Στρατοπέδου Φούφα" 50.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Μελέτη υποδομών και τοπικό ρυμοτομικό περιοχής
24 Χειμαδίτιδας" 50.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Μελέτη τμημάτων δικτύων ύδρευσης, ομβρίων και ακαθάρτων ΑΕΒΑΛ (εκτός χώρου ΒΙΟΠΑ Πτολεμαϊδας) 100.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Μελέτη επέκτασης δικτύου τηλεθέρμανσης στην πρώην
25 ΑΕΒΑΛ 70.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 5
Μελέτη επέκτασης δικτύου τηλεθέρμσνοης στα συγκροτήματα εργατικών κατοικιών Πτολεμαϊδας και τον οικισμό Καρδιάς 92.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑίΔΑΣ
26 Μελέτες διαφόρων έργων Δήμου Πτολεμαϊδας 200.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δ
27 Υποστηρικτικές μελέτες προετοιμασίας έργων 50.000,00 Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 8.517.227,00
ΔΗΜΟΣ ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) 25/2009 - Τεχνικά Δελτία
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΦΟΡΕΑΣ
(ΣΕ€) ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ανάπλαση κεντρικών οδών Τ.Δ. Αγίου Χριστόφορου -
1 Σττηλιάς 658.879,00 Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ανάπλαση κεντρικών οδών Τ.Δ. Καρυοχωρίου -
2 Ερμακιας 661.308,42 Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
3 Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Δ. Καρυοχωρίου 50.951,11 Α. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Μελέτη αποχέτευσης Τ.Δ. Καρυοχωρίου και βιολογικού
4 καθαρισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής 118836,09 Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Μελέτη του έργου "Κατασκευή εσωτερικού δικτύου
5 αποχέτευσης Ερμακιάς" 400.000,00 Δ. ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Μελέτη του έργου "Κατασκευή εσωτερικού δικτύου
6 αποχέτευσης Σπηλιύς" 250.000,00 Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ηλεκτροφωτισμός εισόδων - εξόδων των Τοπικών Διαμερισμάτων και των διασταυρώσεων του οδικού δικτύου του Δήμου 300.000,00 Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
7Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου του Τ.Δ. Αγίου Χριστόφορου 300.000,00 Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2.739.974,62
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) 29/2009- Τεχνικά Δελτία
ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΦΟΡΕΑΣ
Α/Α ΤΠΛϋλ (ΣΕ€) ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Δ.Δ. Πολυφύτου 130.000,00 Δ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Ασφαλτόστρωση αστικών και αγροτικών δρόμων στο
2. Δ.Δ. Βελβεντού 170.000,00 Δ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,9
3. MW 500.000,00 Δ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Δ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 800.000,00
Θέμα 2°: «Διάφορα»
1. Το έργο γέφυρα με τίτλο : «Μελέτες έργων ανάπτυξης Νομού Κοζάνης -
χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός» με Φορέα Υλοποίησης τη Νομαρχιοκή
Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Κοζάνης αυξάνεται κατά 59.333,41€ και ολοκληρώνεται στο
σύνολο του.
2. Τα έργα των ΟΤΑ Α' βαθμού εντάσσονται αρχικά στο πρόγραμμα και στη συνέχεια,
πριν από την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Ν.Σ.) Κοζάνης, θα
αξιολογηθούν από το Σύμβουλο Διαχείρισης / ΑΝΚΟ, σε συνεργασία με τους
δικαιούχους ΟΤΑ και το Γραφείο Τέλους Ανάπτυξης. Κατόπιν θα οριστικοποιηθούν
αυτά που θα συζητηθούν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο (Ν.Σ.) Κοζάνης και θα
προωθηθούν στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας για έκδοση
απόφασης ένταξης.

Κατά την οριστικοποίηση των έργων με την παραπάνω διαδικασία, θα γίνει αποδεκτή υπέρβαση ποσοστού 25% επί του υπολοιπόμενου ποσού κάθε ΟΤΑ.
3. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν για άλλη μια φορά ότι, or
πληρωμές των έργων της Ν.Α Κοζάνης και των ΟΤΑ Ν. Κοζάνης που εντάσσονται
στο Ε.Α.Π, γίνονται μέχρι τα χρηματικά όρια που τους αναλογούν κατ7 έτος,
σύμφωνα με την αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ5.179/456/οικ. 575/11-1-2008 Υπουργική
Απόφαση.
4. Ο Δήμος Αιανής τροποποιεί την υπ'αριθ, 163/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου του
ενταγμένου έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμός δρόμου προς
αθλητικό Κέντρο Αιανής» που εγκρίθηκε στην 3η ΕΠ με ποσό 115.153,58.
Σύμφωνα με την 44/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε : α.
Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Αθλητικό Κέντρο Αιανής ποσό : 67.835,10 και β.
Κατασκευή πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμός δρόμου προς αθλητικό Κέντρο
Αιανής» με ποσό 67.835,10
Ύστερα από τα παραπάνω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).
Η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών, για κάθε ενδιαφερόμενο, διατίθεται από το Γραφείο Τέλους Ανάπτυξης / 2ος όροφος / Γραφείο 7.
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθηση: Γιώργος Δακής, Νομάρχης Κοζάνης
Τα Μέλη: Σόκουτης Ιωάννης, Ανδρεάδης Ιορδάνης, Μιχαηλίδης Κυριάκος, Κοσμϊδης Κωνσταντίνος, Τσανακτσίδης Κυριάκος, Πεταλίδης Δημήτριος, Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Ζαμανίδης Σάββας, Σιαμπανόπουλος Αντώνιος, Τσιλφίδης Αναστάσιος, Δαβάκος Χρήστος, Τζιούτζιας Νικόλαος

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ασχολείται με... άσε δεν θα το πω...

Ανώνυμος είπε...

Για να είσαι...αξιόπιστος, θα πρέπει να προσδιορίσεις με τι...ασχολείται! Για να εχουμε και εμείς ιδίαν αντίληψη, μια και επιβάλλεται να γίνειται ποιό...σαφής Κε 4.09!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ. ΘΥΜΑΣΤΕ, ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ, ΟΝΕΙΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΛΑΤΕΕΙΕΣ ΜΕ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ. ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΛΥΝΥΧΤΑ ΜΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Που είναι εκείνος ο Ανώνυμος που δουλεύει τον Δήμαρχο να ψάξει να βρει εδώ και να μας τις υπογραμμίσει κάποιες από τις δραστηριότητες του Δημάρχου;

ΖΙΖΑΝΙΟ είπε...

Ο αόρατος δήμαρχος πως και δεν διέταξε το γραφείο τύπου να βγάλει καμμιά καταγγελία για συκοφαντία ; Στο Δημοτικό συμβούλιο θα πουλήσει πάλι το παραμύθι ότι συζήτησε με τον υπουργό, τον περιφερειάρχη, το νομάρχη κ.λ.π. και πήρε διαβεβαιώσεις οτι θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ όλα τα έργα. Τέτοια κατάντια. Το ΕΣΠΑ νομίζει οτι ειναι η κολυμβήθρα του Σιλωάμ και εκεί θα ξεπληθεί όλη η ανικανότητα. Και οι δημοτικοί του σύμβουλοι κάθονται και τον ακούν αμίλητοι σαν στρατιωτάκια.
Για το τοπικό πόρο έχεις να μας πείς τίποτα κύριε δήμαρχε ; Πήρες χαμπάρι οτι ο δήμος Βελβεντού παίρνει 800.000 ευρώ και ο δήμος Σερβίων (τρομάρα του θέλει να γίνει το κέντρο της περιοχής) παίρνει απο τα τρία το μακρύτερο.
Φαντασθείται και να μην ήταν το κόμμα του στην εξουσία.
Φτάνει πια ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ.

Ανώνυμος είπε...

Καλά τώρα ο Δήμαρχος δεν έχει ανάγκη τα χρήματα
από τα προγράμματα αυτά.
Έχει να ασχοληθεί με προβλήματα εταιρειών όπως η ΛΑΡΚΟ, η ΜΕΤΕ κ.α για το που θα βρουν χρήματα να ξαναλειτουργήσουν. Τόσα ταξίδια στην Αθήνα για τη ΛΑΡΚΟ... ε δήμαρχε;
Και για το Δήμο; Έχει ο Δήμος χρήματα. Έμαθα ότι προσλήφθηκε άτομο για να απαντάει στα ¨συκοφαντικά¨ σχόλια που γράφονται για το Δήμαρχο στο ai-vres.
Βέβαια στην επόμενη συνεδρίαση και αφού η φίλη προς το Δήμαρχο ΑΝαπτυξιακή ΚΟζάνης Ανώνυμη Εταιρεία ετοιμάσει τα σχετικά θα περάσουν και τα δικά μας προς ένταξη έργα.
Και τότε όλοι που προκάναμε να κατηγορήσουμε τον Μέγα Δήμαρχο θα την πατήσουμε σα ...

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΑΣ...ΟΜΩΣ ΕΔΩ ΤΟΝ ΑΔΙΚΕΙΤΕ.ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, Η ΑΙΑΝΗ, Η ΕΛΙΜΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ Ο ΤΖΕΛΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ; ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ...

Ανώνυμος είπε...

ΑΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΙΚΟΥΜΕ, ΤΟΤΕ ΠΩΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ?
ΑΠΛΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΤΕΛΙΚΑ, ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ.
ΑΝ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΕΓΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ) ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ΩΣ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΝΥΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ). ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗ - ΣΕΡΒΙΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ (ΘΥΜΑΣΤΕ?) ΕΙΧΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ή ΔΗΜΑΡΧΟΥ?) - ΝΟΜΙΖΩ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΜΟΣ "ΣΕΡΒΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ" - ΟΤΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ. ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ - ΕΠΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ κ. Ι. ΑΝΔΡΕΑΔΗ - ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΩΣ ΔΙΚΑ ΤΟΥ Π.Χ. ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΡΟΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ, ΑΛΗΧΑΝΙΔΗ, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ, ΚΛΠ)?
ΤΩΡΑ, ΕΠΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ κ. Γ. ΔΑΚΗ, ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΚΑΠΕΛΩΝΕΙ, ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ ΟΜΩΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΦΟΒΑΤΑΙ, ΜΑΛΛΟΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Ν.Δ.), ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ "ΟΥΔΕΤΕΡΗ" ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΩΣ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΟΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΣΤΕΥΤΟΣ, ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ (Π.Χ. ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΟΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΡΓΑ, ΟΠΩΣ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ).
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ... ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ

Ανώνυμος είπε...

Φαίνεται οτι είσαστε...τυφλοί!
Δεν βλέπετε οτι ο δήμαρχος επανεκλέγεταιστις εκλογές 11/010 άνετα και δεν υπάρχει...ακόμα αντίπαλος για αυτό απο την αξιωματική αντιπολίτευση.
Για να μην έχετε...βαθιά μεσάνυχτα και για να το χωνέψετε μια και καλή, επόμενος δήμαρχος για την 4ετία 2010-2014 είναι ο ΝΥΝ δήμαρχος Σερβίων κκ Κοκολιός.
Με τελείως άστοχη κριτική που κάνετε για το θεσμικό πρόσωπο του δημάρχου, του στύλ...Χαβαλέ εδώ μέσα Κύριοι, ΔΕΝ πετυχαίνεται τίποτε απολύτως!
Κοιτάξτε να κάνετε κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, που δεν υπάρχει πουθενά και να βρεί ενα σοβαρό υποψήφιο που θα ανταγωνιστεί το δήμαρχο, για να τον κερδίσει. Αλλά τέτοιος υποψήφιος δεν υπάρχει πουθενά για το ΠΑΣΟΚ. Οσα ονοματα ακούγονται δεν κανουν τίποτε, δεν εχουν το κύρος να ανταγωνιστούν τον νύν-δημοφιλή δήμαρχο Σερβίων, που παίζει...μπάλλα ΧΩΡΙΣ αντίπαλο!!!
Ακόμα δεν βλέπετε οτι η αξιωματική αντιπολίτευση ψάχνεται και ενας Τσολακίδης ''μόνος του'' ΔΕΝ μπορεί να κάνει τίποτε...
Για αυτό, να εχετε υπόψη σας, οτι η κριτική σας-στύλ Χαβαλέ- δεν αποδίδει!!Βγαίνει ο καθένας εδω και...παραθέτει την ανοησία του και ανταγωνίζεται μεταξύ σας, για το ποιός θα πεί την εξυπνότερη..βλακεία!!!
Για αυτό, αν θελετε να είσαστε ξύπνιοι στην καθημερινότητά σας,κάνετε και λίγο αυτοκριτική, και δείτε να γράφετε, όσο λιγότερες...ανοησίες μπορείτε...
>> Δεν θέλει..κόπο! >>Θέλει..τρόπο!!!

Ανώνυμος είπε...

poly kala ta les.ine aytoi oi pseytomagkes apo to pasok, poy pernoyn tin ora tous edo...havale.

Το Προφίλ μας