Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου Εορδαίας για κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης δημοτικών αστυνομικών.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, εγκρίθηκε η πλήρωση  κενών οργανικών θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας

Πρόκειται για 10 θέσεις Δημοτικών Αστυνομικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα προστεθούν στη δύναμη της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Εορδαίας συνδράμοντας το έργο της, με μόνο στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των συμπολιτών μας. Εδώ να σημειωθεί ότι το αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος Εορδαίας ήταν για έγκριση κάλυψης 15 οργανικών θέσεων.

Τώρα αναμένεται από το Υπουργείο Εσωτερικών η κίνηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων, μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

 

Να τονιστεί ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την πλήρωση θέσεων ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας θα γίνει όπως προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 5003/2022, βάσει του οποίου οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

·         Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35) έτος αυτής για όλες τις κατηγορίες προσωπικού. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ορίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1 Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο ηλικίας και η 31 Δεκεμβρίου για το ανώτατο όριο ηλικίας.

·         Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) οι άνδρες.

·         Να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους.

 

 

Τέλος να αναφέρουμε ότι τα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι τα εξής:

 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών [άρθρο 1 ν.δ. 580/1970, (Α΄ 139)] ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας