Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Βραβεύτηκε ο Δήμος Εορδαίας στο πλαίσιο της 5ης διεθνούς έκθεσης Verde.tec

Σε μία κα­τά­με­στη αί­θου­σα στο Εκθεσιακό Κέντρο Μ.E.C. Παιανία, στην οποία έλαβε χώρα η γιορ­τή του πε­ρι­βάλ­λο­ντος τα Greek Green Awards, βραβεύτηκε ο Δήμος Εορδαίας στο πλαί­σιο της 5ης διε­θνούς έκ­θε­σης Verde.tec, για την καλύτερη ενημερωτική καμπάνια της ορθής εφαρμογής των συστημάτων χωριστής συλλογής και της ευαισθητοποίησης για την προώθηση της Διαλογής στην Πηγή των βιοαποβλήτων.

 

Στην συγκεκριμένη έκθεση βρα­βεύ­θη­καν ορ­γα­νι­σμοί, φο­ρείς της το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης και επι­χει­ρή­σεις, για πρα­κτι­κές, προ­ϊ­ό­ντα ή υπη­ρε­σί­ες που έχουν ανα­πτύ­ξει θέ­το­ντας την επι­στη­μο­νι­κή γνώ­ση και την τε­χνο­λο­γι­κή και­νο­το­μία στην υπη­ρε­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, με την επι­λο­γή τους να έχει γί­νει από εξει­δι­κευ­μέ­νη επι­στη­μο­νι­κή επι­τρο­πή

Να τονίσουμε ότι η διεθνής έκθεση Verde.tec forum έχει μεγάλη δυ­να­μι­κή και επιρ­ροή, ως το κο­ρυ­φαίο εκ­θε­σια­κό γε­γο­νός αφού κάθε χρόνο έχει χι­λιά­δες επι­σκέ­πτες -επαγ­γελ­μα­τί­ες, ιδιώ­τες και εκ­πρό­σω­πους της πο­λι­τι­κής ζω­ής και της το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης οι οποίοι έχουν την ευ­και­ρία να δουν και να ενη­με­ρω­θούν για κά­θε προ­ϊ­όν και υπη­ρε­σία που βρί­σκε­ται στην αιχ­μή της τε­χνο­λο­γί­ας στην προ­σπά­θεια για την προ­στα­σία του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, ενώ παράλληλα ανα­δει­κνύ­ει τις τε­χνο­λο­γί­ες πε­ρι­βάλ­λο­ντος και έχει στόχο να αναδείξει :

  • Τις βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές για το πε­ρι­βάλ­λον.
  • Τις πρα­κτι­κές που οδη­γούν στην Κυ­κλι­κή Οι­κο­νο­μία.
  • Τις στρα­τη­γι­κές και τις δρά­σεις για την αντι­με­τώ­πι­ση των Κλι­μα­τι­κών Αλ­λα­γών μα­ζί με την πρά­σι­νη και­νο­το­μία και τε­χνο­λο­γία.

 

Να σημειωθεί ότι το βραβείο της καλύτερης ενημερωτικής καμπάνιας το παρέλαβε η υπάλληλος του Γραφείου Οργάνωσης, Ποιότητας & Αποτελεσματικότητας του Δήμου Εορδαίας Χρίστίνα Κανλή, από τον Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Δρ. Ευθύμιο Λέκκα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας