Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την  του μηνός Φεβρουαρίου   του έτους  2020 ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1
Αποδοχή της αρ. 163/17-01-2020 Απόφασης ένταξης της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030765 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», συνολικού κόστους 359.364,40 €.- Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος
2
Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
3
Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δήμου Βοΐου και των Νομικών Προσώπων με επωνυμία:  «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου» & «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Βοΐου». - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
4
Ενημέρωση για την σύναψη σύμβασης με την εταιρεία: «Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» σχετικά με τη διέλευση των οχημάτων της, μέσω δημοτικής έκτασης στην κοινότητα Γαλατινής. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
5
Καθορισμός ανώτατου  ποσού  ετήσιας  τακτικής επιχορήγησης  του  Δήμου  προς  το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού» για το έτος 2020. - Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
6
Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων του Δήμου  για το έτος 2020. - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
7
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/16), για το έτος 2020. - Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
8
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών  (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/16), για το έτος 2020. - Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
9
Συγκρότηση  επιτροπής του Δήμου, για την Επιτροπή Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων των άρθρων 185,186 και 190 του Ν. 3463/06, για το έτος 2020. - Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
10
Συγκρότηση Επιτροπής  συμβιβαστικής  επίλυσης  των φορολογικών  διαφορών  του  N. 2307/95, για το έτος 2020. - Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
11
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές του στην επιτροπή διαγωνισμού εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2020. - Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
12
Ορισμός δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, για την συγκρότηση των Διοικουσών Επιτροπών, των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤΟ.Π.Φ.Υ.). - Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
13
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση των Συμβουλευτικών Επιτροπών Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.). - Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
14
Λήψη απόφασης σχετικά με την συμμετοχή ή μη του Δήμου Βοΐου στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία:  «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ».- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
15
Παραχώρηση αίθουσας Γυμνασίου Σιάτιστας στην Εθελοντική Δράση Πολιτών Σιάτιστας. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
16
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον οικ. Δαφνερό της Κοινότητας Παλαιοκάστρου. -Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
17
Ένταξη της Μικτής Παραδοσιακής χορωδίας Τ.Κ. Νεαπόλεως, στις δραστηριότητες του Δήμου Βοΐου.- Εισηγήτρια η κ. Πάτρα Ν. Αντιδήμαρχος
18
Αιτήσεις.

·      Φάκελος με τις εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα βρίσκεται στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σιάτιστας, Ασκίου, Νεάπολης και Τσοτυλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας