Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

σε συνεδρίαση την Τρίτη 04/02/2020 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»
 3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ ΠΡΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ»
 4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»
 5. Έγκριση των πρακτικών I και II  που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για την  υπηρεσία «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γρεβενίτη στην Τ.Κ. Κυρακαλής» προϋπολογισμού 140.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
 6. Ορισμός Δικηγόρου
 7. Ορισμός Δικηγόρου
 8. Ορισμός Δικηγόρου
 9. Ορισμός Δικηγόρου
 10. Ορισμός Δικηγόρου
 11. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς
 12. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας ,παράβολων ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων, βεβαιώσεων ταχογράφων κ.λ.π., των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 13. Έγκριση ανάληψης, διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και του ορισμού υπολόγου για την έκδοση Χ.Ε.Π. Π.Ε. Γρεβενών
 14. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:  «Εκπόνηση γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης για την ευστάθεια της βραχομάζας του ιστορικού χώρου της Ιεράς Μονής Τσούκας»
 15. Τυπική Επανέγκριση της αρ. 2271/19 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την έγκριση δαπάνης και προδέσμευσης πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 160.000,00 ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00€, (συμπ. ΦΠΑ) για τον καθαρισμό οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 17. Έγκριση Δαπάνης που αφορά την ετήσια επιτήρηση συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  ISO 9001:2015 για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης.
 18. Έγκριση δαπάνης για την διακρίβωση οργάνου μέτρησης, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ), αρμοδιότητας Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης για την  κοπή δένδρων που βρίσκονται στο έρεισμα της Επαρχιακής οδού Αγιάσματος-Διχείμαρρου
 20. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή δικαστικών επιμελητών, που επιδίδουν έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης για τη προμήθεια στεφάνων προς κατάθεση σε εορταστικές, επετειακές, εθνικές και τοπικές εκδηλώσεις και λοιπές περιπτώσεις έως τέλος του 2020
 22. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 23. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 24. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 25. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης που απορρέει από την κίνηση λογαριασμών της ΕΑΠ
 26. Έγκριση δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 29. Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας
 30. Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών  και Περιβάλλοντος εκτός έδρας
 31. Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών  και Περιβάλλοντος εκτός έδρας
 32. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου
 33. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου
 34. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


Γεώργιος Κασαπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας