Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου την Τετάρτη 30/1/13

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 30η  του μηνός Ιανουαρίου   του έτους  2013 ημέρα Τετάρτη και  ώρα  17.30  στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1
Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013 -2014.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παλασόπουλος Δ.

2
Συγκρότηση  επιτροπών του Δήμου  άρθρου 67 του ΠΔ 28/80, άρθρο 15 του ΠΔ 171/87, άρθρου 16 του ΠΔ 171/87, των άρθρων 185,186 και 190 του Ν. 3463/06 για το έτος 2013. –Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μακρής Χ.
3
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2013.-Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μακρής Χ.
4
Συγκρότηση Επιτροπής  συμβιβαστικής  επίλυσης  των φορολογικών  διαφορών  του  N. 2307/95 για το έτος 2013. –Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μακρής Χ.
5
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές του στην επιτροπή διαγωνισμού εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων το Δήμου. -Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μακρής Χ.
6
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς οι οποίοι συμμετέχουν στις λαϊκής αγορές. –Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μακρής Χ.
7
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (οκτάμηνα) έτους 2013. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ . Γαρούφος Π.
8
Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (οκτάμηνα) 2012, (πρόσληψη το 2013). –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
9
Τροποποίηση Συμφωνητικού για την επίλυση υδρευτικού προβλήματος οικισμού Δρυοβούνου Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου. - Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Σταμπολούς Β.
10
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Ομαλής». -Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Σταμπολούς Β.
11
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Λικνάδων Δήμου Βοΐου». -Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Σταμπολούς Β.
12
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Φυτωκείου». -Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Σταμπολούς Β.
13
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Χώρος αναψυχής Διχειμάρρου Δήμου Τσοτυλίου». -Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Σταμπολούς Β.
14
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης κυλικείου σχολής Δημοτικής Αστυνομίας». -Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Σταμπολούς Β.
15
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Βροντής». -Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Σταμπολούς Β.
16
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Σταυδρομίου». -Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Σταμπολούς Β.
17
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Λεύκης». -Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Σταμπολούς Β.
18
Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων έτους  2013.-Εισήγηση ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
19
Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων  ετών 2013-2014.-Εισήγηση ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
20
Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών –δαπανών θέρμανσης και δαπανών επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων του Δήμου Βοΐου.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
21
Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης.-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
22
Τροποποίηση του τεχνικού Προγράμματος  & του προϋπολογισμού του Δήμου. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
23
Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.)  2007-2011 – Τέλος Ανάπτυξης. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
24
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη χρηματοδότηση των ΤΟΕΒ από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π. 2007-2011) – Τέλος Ανάπτυξης.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
25
Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Τσοτυλίου.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ο Κ. Γιώτης.
26
Έγκριση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου.- Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κισκίνη Κ
27
Διαγραφές από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του ύδρευσης –αποχέτευσης της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου.-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
28
Προγραμματισμός εκδηλώσεων εν όψη των Απόκρεω, κλπ  και ψήφιση πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών. –Εισηγητής ο Γιώτης Θ.
29
Αποδοχή της έκθεσης εκτίμησης των προς εκποίησης δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στην ΤΚ Πεπονιάς, περιοχή εργοστασίου ΜΑΒΙΖ..-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  κ. Γαρούφος Π.
30
Αντικατάσταση μελών των Δ.Σ. της ΔΗΚΕΒΟ & του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου . –Εισηγητής  ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.
31
Αιτήσεις.


ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου       
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ/Π.Δ.Μ.
4. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
5.. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Χρήστος Μακρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας