Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 δια ζώσης σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ).  για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 

1.                   Υιοθέτηση  ή μη απόφαση κοινότητας Περδίκκα σχετικά με την Ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου για γενική χρήση στην Τοπική Κοινότητα Περδίκκα .

Εισηγητής : O Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 

2.                   Έγκριση παραλαβής του έργου "Ανάπλαση οδού Νοσοκομείου" & Ηλεκτροφωτισμός δρόμων Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

3.                   Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ του έργου Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος στη θέση Αεροδρόμιο στα υπ' αριθ. 10246 & 10247 αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής της ΤΚ Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

4.                   Έγκριση κανονισμού Βραχυχρόνιων Αγορών Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Άννα Καΐδου

 

5.                   Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου προς εκτέλεση της υπ' αριθ. 2/2009 πράξη τακτοποίησης στα ΟΤ 144 και 145 στην Πτολεμαΐδα.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

6.                   Είσπραξη γραμματίου παρακαταθήκης και εξουσιοδότηση ειδικού ταμεία

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

7.                   Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακού Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

8.                   Τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων

   Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κάλφας

 

9.                   Αντικατάσταση μελών  της επιτροπής κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

10.               Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  (203-2022 ΑΟΕ )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.       

                                               

11.               Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ ( 18 , 19 , 20, 21, & 22/2022 ΑΔΣ ΔΕΠ )

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Αντιδήμαρχος Κυριάκος Αντωνιάδης

 

12.               Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την 122/2022 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΤΗΠ Δημήτρης Καρακασίδης.

                                                                                                                                   

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

                                                                                    Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                              

                                                                                                  Ιωάννης Χαρακτσής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας