Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης για το Υποέργο 1 «Εκπόνηση Μελετών για τη Δημιουργία Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα» και το Υποέργο 3 «Κατασκευή δρόμου προσπέλασης της θέσης εγκατάστασης του Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα», στην Π.Ε. Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

Το Υποέργο 1, συνολικού προϋπολογισμού 973.220,72 €, περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου, τη μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, τη στατική μελέτη, τις μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων και την απαραίτητη γεωτεχνική μελέτη – έρευνα.
Στόχος του έργου  είναι η δημιουργία εκπαιδευτικής δομής επί του όρους Όρλιακα στην περιοχή του Ζιάκα και του Σπηλαίου Δήμου Γρεβενών, η οποία θα είναι ενταγμένη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, του οποίου θα εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες

Το Υποέργο 3, συνολικού προϋπολογισμού 603.894,09 €, αφορά την   κατασκευή δρόμου προσπέλασης της θέσης εγκατάστασης του Πάρκου. Συμπεριλαμβάνει την κατασκευή δρόμου 1.200,42 μέτρων (κυρίως τμήμα) συν 151,22 μέτρων (διακλάδωση) με πλάτος του οδοστρώματος 7,50 μέτρα, για την προσπέλαση του Πάρκου.

Το συνολικό  έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να συμβάλλει αφενός στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και αφετέρου στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Είναι χαρακτηρισμένο έργο «phasing» και ως εκ τούτου με δέσμευση χρηματοδότησης του έργου και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο (2021-2027).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας