Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών και με την από 20.09.2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 

§  Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς

§  Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

§  Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση

§  Χρηματοοικονομική-Τραπεζική-Ασφαλιστική

§  Λογιστική-Ελεγκτική

§  Οργάνωση, Διοίκηση Επιχειρήσεων- Καινοτομίες

§  Marketing

§  Ποσοτικές Μέθοδοι

§  Διοίκηση, Διαχείριση, Εξυγίανση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

§  Νέες μορφές επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη και νέες τεχνολογίες

§  Οικονομική Ιστορία

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

     Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής

     Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής

  Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει το χρονικό διάστημα από 10/10/2022 μέχρι 15/12/2022 να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Πανεπιστημιούπολη, Κοίλα, 50150 Κοζάνη) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1.      Αίτηση (διαθέσιμη πατώντας εδώ.)

2.      Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3.      Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.

4.      Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.

5.      Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).

6.      Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες.

7.      Αποδεικτικά στοιχεία επαρκής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,

8.      Αντίγραφα    επιστημονικών    δημοσιεύσεων    και    πιστοποιητικά    συμμετοχής   σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λ.π.(εφόσον υπάρχουν)

9.      Αντικείμενο διδακτορικής διατριβής από τις περιοχές που έχουν προκηρυχθεί και προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής,

10.  Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή- Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση)

11.  Γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής,

12.  Προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής.

 

Οι προϋποθέσεις φοίτησης στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος αναγράφονται στον Κανονισμό του Τμήματος που είναι διαθέσιμος στο: https://www.uowm.gr/ekpaideysi/spoydes/didaktoriki-ereyna/

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστημιούπολη- Κοίλα, 50150 Κοζάνη, τηλ. 24610 68222 & 24610 68207 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: accfin@uowm.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα Παρασκευή 11:00 13:00.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

 

Υπογραφή1

Ηλέκτρα Γ. Πιτόσκα Καθηγήτρια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας