Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία και ΧΥΤΑΜ στα ΜΑΒΕ ΑΕ στο Ζιδάνι Κοζάνης (του Χρήστου Γ. Παπαγεωργίου, τ. Δ/ντη ΛΚΔΜ ΔΕΗ ΑΕ)

Είναι γνωστή η πρόθεση της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και εξετάζεται, όπως αναφέρεται αυτούσια στη σχετική υπηρεσιακή πρόταση με ημερομηνία 23/11/2020, η «δυνατότητα ικανοποίησης του συνόλου των αναγκών της χώρας διαχείρισης αμιαντούχων υλικών, μέσω της δημιουργίας ενός χώρου ταφής αμιαντούχων υλικών, χωροθετημένου στην περιοχή των ΜΑΒΕ χωρητικότητα 800.000 τόνων μικτού βάρους με επικαλύψεις και ετήσιου κύκλου εργασιών 850.000€ περίπου», διάρκειας τουλάχιστο για 25 έτη.

Εάν τελικά υλοποιηθεί η εγκατάσταση του πιο πάνω ΧΥΤΑΜ στα ΜΑΒΕ ΑΕ, ελλοχεύει ο κίνδυνος απαξίωσης των προïόντων και των ποικίλων δραστηριοτήτων της περιοχής Καμβουνίων γενικότερα. Επομένως, ενόψει της σχετικής συζήτησης κάθε κάτοικος της περιοχής οφείλει να καταθέσει τη γνώμη του δημόσια ή/και μέσω των συλλογικών φορέων εκπροσώπησής του και ας κριθεί από τις εξελίξεις. Στα πλαίσια αυτά παρατίθεται απόσπασμα από το κλασσικό σύγγραμμα του καθ. Παν/μίου Πατρών, Γ. Α. Καλλέργη με τίτλο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ, Δεύτερη Έκδοση, ΤΟΜΟΣ Β΄-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΘΗΝΑ 2000, ΚΕΦ.8: ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ, παρ. 8.3.8 : Εκπόνηση μελέτης ΧΥΤΑ, σελ. 196 :

..…«ι) Αποκλείεται η δημιουργία ΧΥΤΑ σε:

-βιοτόπους απειλούμενων οικοσυστημάτων (critical habitals)

-υγροβιότοπους

-περιοχές υπερκείμενες καλυμμένου καρστ όπου υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας καταβοθρών ή ακόμα σε περιοχές με υπόγεια μεταλλευτική δραστηριότητα

-περιοχές ή ζώνες σεισμικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι οι κορεσμένες άμμοι μπορεί να υποστούν ρευστοποίηση»….

Στην περίπτωση του μεταλλείου αμιάντου των ΜΑΒΕ ΑΕ έχουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

α) Η ανοικτή εκσκαφή ( open pit) με υψόμετρο του πυθμένα του μεταλλείου ~ 482 μ., καλύπτεται διαχρονικά από νερά μέχρι υψομέτρου ~505 μ., όπου και η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, περιβάλλεται δε από σερπεντινικά πετρώματα που επικάθονται άμεσα σε ασβεστόλιθους. Τα σερπεντινικά αυτά πετρώματα είναι απολύτως εξαλλοιωμένα υπερβασικά πετρώματα, εμφανίζουν δευτερογενές πορώδες, είναι δηλ. υδροπερατά, γνωστό ήδη πριν τη διάνοιξη του μεταλλείου από τις πηγές της περιοχής. Επιπλέον, αυξήθηκε η υδροπερατότητά των κατά τη διάρκεια της εκμ/σης του κοιτάσματος (1979 έως 1995) εξαιτίας των εκατοντάδων ανατινάξεων με εκρηκτικές ύλες.

Οι υποκείμενοι ασβεστόλιθοι εμφανίζουν, επίσης, σημαντική υδροφορία τύπου καρστ, που τροφοδοτεί τις πολύ μεγάλης παροχής πηγές τουυγροβιότοπου των Αναβρυκών (υψόμετρο 290 μ.), βόρεια και σε απόσταση μόλις 2 χλμ. από το μεταλλείο. Ο καρστικός χαρακτήρας του υποκειμένου ασβεστολίθου αποκαλύφθηκε μετά από σχετική αστοχία στο χώρο απόθεσης των απορριμάτων κατά τη λειτουργία του μεταλλείου.

Τα Αναβρυκά, περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, καλύπτονται συχνότατα από νερό της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου ανάλογα με τη διακύμανση της στάθμης. Στην τροφοδοσία των καρστικών ασβεστολίθων συμμετέχουν και τα νερά από το μεταλλείο των ΜΑΒΕ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋπάρχουσες της εκμ/σης πηγές της περιοχής καθώς, επίσης, και τον κατακερματισμό των περιβαλλόντων το μεταλλείο πετρωμάτων από τις ανατινάξεις, όπως προαναφέρθηκε.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι κατά τη μεγάλης διάρκειας διακοπή εκμ/σης του μεταλλείου το 1992, κατακλύστηκε ο χώρος εκσκαφής από νερά που εισέρρευσαν μέσω των πετρωμάτων των πλευρικών πρανών, γεγονός άμεσα επιβεβαιούμενο από μαρτυρίες των εργαζομένων στο μεταλλείο. Τούτο αποδεικνύει την υδροπερατότητα των πετρωμάτων του μεταλλείου, συγχρόνως δε και τη σημαντική διαθεσιμότητα υδάτινου δυναμικού για αξιοποίησή του στο αρδευτικό Καμβουνίων, το οποίο συζητείται για πολλά χρόνια χωρίς καμιά πρόοδο.

β) Ελάχιστη απόσταση, μόλις 3χλμ., από το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού των 6,6R στις 13 Μαΐου 1995 στην περιοχή Ρυμνίου Κοζάνης και 4,2 χλμ από μεγάλο, ορατό σε μήκος 7χλμ., ρήγμα δυτικά του μεταλλείου και κατά μήκος της κοίτης του Αλιάκμονα ποταμού ανάντη ακριβώς της περιοχής του φράγματος Ιλαρίωνα.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους επιβάλλεται να αποκλεισθεί η κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑΜ στο χώρο εκσκαφής του μεταλλείου των ΜΑΒΕ ΑΕ, όπου θα μεταφέρονται τα αμιαντούχα απορρίματα όλης της επικράτειας, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό απόλυτα οποιαδήποτε τυχόν αστοχία που ενδεχόμενα θα προκαλούσε ρύπανση στη λίμνη Πολυφύτου, η αξιοποίηση των νερών της οποίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άρδευση εκτάσεων στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, Ημαθίας, Πιερίας ακόμη δε και την ύδρευση της Θεσ/νίκης. Αντίθετα, πρέπει να αξιοποιηθούν τα νερά του μεταλλείου στο αρδευτικό Καμβουνίων, αφού κατακρατηθούν με απλές φυσικές διεργασίες γνωστές στους ειδικούς τυχόν αιωρούμενα στερεά. Η άντληση νερού από το επίπεδο στάθμης 505μ. του μεταλλείου, είναι πολύ οικονομικότερη από την αντίστοιχη της λίμνης Ιλαρίωνα (+370 μ.). Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι ολοκληρώθηκαν δεκαετίες πριν οι αναδασμοί στις γεωργικές εκτάσεις των τοπικών διαμερισμάτων Μικροβάλτου, Τρανοβάλτου, Φρουρίου, Λαζαράδων και Ελάτης, γεγονός που διευκολύνει τα μέγιστα την εγκατάσταση και αποδοτική λειτουργία ενός σύγχρονου αρδευτικού έργου με δυναμικές καλλιέργειες, μοντέρνα γεωργική τεχνολογία, νέα οργανωτικά σχήματα κλπ.

Τονίζεται, τέλος, ότι υπάρχουν σαφέστατα προσφορότερες τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά λύσεις για το ΧΥΤΑΜ σε επίπεδο χώρας αλλά και περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα. Η περιοχή των ΜΑΒΕ με την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αποκατάστασης μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί εκτός από το αρδευτικό Καμβουνίων και σε άλλες μη ρυπαίνουσες παραγωγικές δραστηριότητες, ωφέλιμες στην ευρύτερη περιοχή, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση, η αποφασιστικότητα και το σθένος των αρμοδίων για την διεκδίκηση της εφαρμογής των ενδεδειγμένων λύσεων.

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, τ. Δ/ντης ΛΚΔΜ ΔΕΗ ΑΕ       ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 03/12/2020

 

mikrovalto.gr

14 σχόλια:

 1. Ανώνυμος4/12/20 10:17

  Λεμε οχι στην μεταναστευση αμιαντου απο αλλες περιοχες!Ο ξενος αμιαντος μπορει να μολυνει την λιμνη αλλα ο δικος μας που θαψαμε προς θεου δεν μολυνει!Παραθετετε βιβλιο που διδασκονται οι φοιτητες ενω ταυτοχρονα λετε οχι σε περιβαλλοντικη μελετη που θα κανει μετρησεις και θα μας απαντησει για το αν γινεται ή οχι!Εαν εχετε μελετες ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ να μας τις δειξετε με μετρησεις, φορεα εκδοσης, ημερομηνια μελετης και υπογραφη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος4/12/20 10:31

  Όποιος θέλει χυτά αμιάντου ας θάψει στην αυλή του . Μετά ας κουνήσει το δάκτυλο στους κατοίκους που πάνε να κρατήσουμε ζωντανά χωρια με την ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΤΡΑΓΩΓΗ η οποία θα πεθάνει οριστικα.

  Κανείς μέχρι τώρα δεν πήρε τη γνώμη των ΚΑΤΟΙΚΩΝ.
  Ο δήμαρχος αυθαιρετωντας δήλωσε ότι συμφωνεί ΧΩΡΙΣ να έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ούτε καν του Τοπικού Συμβουλίου.

  Κανείς δεν έχει πει τι θα κερδίσει η περιοχή . Ούτε τι σ θα συμβεί όταν κάποια στιγμή γεμίσει ο χυταα και ΚΛΕΙΣΕΙ.

  Μόνο ο κύριος Παπαγεωργιου και ο κύριος Κολοβός έκαναν προτάσεις με συγκεκριμένο όφελος για την περιοχή και τους κατοίκους.

  Η χώρα είναι γεμάτη από ανενεργά λατομεία . Άνετα μπορεί κάθε υπόλειμμα να αποθηκευτεί ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ χωρίς έξοδα μεταφοράς και κινδύνους στην μεταφορά

  Οποίος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει η μεταφορά ΑΜΙΑΝΤΟΥ σε περιοχή χωρίς τρένο και λιμάνι είναι είτε χαζός είτε άσχετος είτε έχει ίδια συμφεροντα.


  Όσο για τον προσβλητικο 10:17 δείξε μας εσύ την ΜΕΛΕΤΗ που δεν έχει δει ΚΑΝΕΙΣ
  Δεν παρουσίασε ποτέ ο κύριος Γριβας
  Και γράψε ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ υπέρ του να γίνει χυταα στα μαβε. Ένα.
  Μονος σας λέτε ότι ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΞΕΙ ΕΑΝ γίνεται ! Όλοι αυτά τα ΘΑ εσείς πως λέτε από τώρα ότι είναι όλα καλά; Πώς ο Ελευθερίου είπε ΝΑΙ χωρίς να ξέρει τις μελέτες που ΘΑ γίνουν;


  Η μήπως θα βγει κάποιος νέος ειδικός σύμβουλος που ΤΩΡΑ έμμισθος ενδιαφέρεται για το καλό του τόπου μας και θα πει εγώ λέω ότι όλα είναι καλά; Ας έρθει οποίος λέει ότι συμφωνεί να ζήσει στα ΜΑΒΕ λοιπον

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος5/12/20 21:38

   Ο αμιαντος ειναι εκει κ εκτεθειμενος εξω, γεματο γκρι ειναι,εαν ειναι να εξαφανιστεί με το συγκεκριμένο εργο καπως να καλυφτεί ναι να γινει το εργο γιατί ο αμιαντος που θα ερθει θα θαφτεί οποτε να λεμε περι μόλυνση ειναι γελοίο ο αμιαντος δυστυχώς ειναι εκει ας το καταλάβουμε κ να μην κρυβομαστε με σχόλια που εξυπηρετουν αλλους σκοπους

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος4/12/20 11:27

  Και επιτέλους ας κουνηθούν οι Κωνσταντόπουλος, Σπυρίδου και Γεωργακόπουλος. Τι περιμένουν;
  Πώς αφήνουν να παίρνει ο δήμαρχος θέση υπέρ των χυτά αμιάντου χωρίς απόφαση συμβουλιου; Χωρίς μελέτες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος4/12/20 16:09

  Εγώ θα τονίσω ότι για την αγορά πισινών έχει γράψει ο λαζαριωτης και ο πεκοπουλις. Για τα μαβε κανείς. Τα χωριά δεν τους απασχολούν. Ο δήμος για αυτούς είναι μόνο τα Σέρβια. Τα χωριά υπάρχουν μόνο για να ψωνίζουν από την λαϊκή και για να γίνουν χωματερες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος4/12/20 18:58

  Καμβουνιώτες επιτέλους ξυπνήστε! Χαβούζα αμιαντούχων και τοξικών θα καταντήσετε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος5/12/20 16:08

  Μα τα Καμβούνια έχουν εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι λουφάζουν στην ανικανότητα.Αυτους θέλαν αυτούς εξέλεξαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος5/12/20 19:41

  ΣΟΥΤ..... ΜΗΝ ΜΙΛΆΤΕ για τα ΚΑΜΒΟΎΝΙΑ θα ΞΥΠΝΉΣΟΥΝ απο το ΛΉΘΑΡΓΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος5/12/20 21:25

  Αυτα που αναφέρει ο Παπαγεωργίου είναι δικη του αποψη κ γνώμη κ καλά κανει αλλα δεν εχουν βασει κ δε βασίζονται σε κάποια μελετη.Και ποιος τα λέει, ο Παπαγεωργίου που ηταν στα ορυχεία της δεη.Εκει όλα;Τη προσπαθεί αραγε ο Παπαγεωργίου μηπως να κατέβει υποψήφιος με κανενα "αριστερο" κομμα της καταστροφης ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος6/12/20 00:01

   Ο Γρίβας ποιος είναι επιστημονικά; Ποια μελέτη υπάρχει; Σε ποια στοιχεία έχει στηριχθεί; Στο απόλυτο τιποτα. εσυ ποιος είσαι που θα κρίνεις ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ τον Παπαγεωργίου η τον Κολοβό που επίσης έχει πρόταση;και ο Παπαγεωργίου έχει πρόταση δέκα χρόνια τώρα! Και στο τέλος, ποιος ζήτησε προτάσεις, ποιος έχει μελέτες, ποιος ρώτησε τους κατοίκους και το συμβούλιο; Το οποίο δύο φορές στο παρελθόν απέρριψε την πρόθεση να γίνει χυταα εκεί πέρα.

   Διαγραφή
 9. Ανώνυμος5/12/20 22:19

  Τα 3 ΑΛΦΑ κε Αθανασιάδη ο σημερινός δήμαρχος τα είπε που στηρίζει ''αριστερό'' κομμα.'Αραγε είναι η καταστροφή του δήμου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος5/12/20 23:44

  Αυτο που διακρίνω από τα σχόλια το πρόβλημα είναι πολιτικό κ προσωπικό.Απο τη μια φωνάζει η αντιπολίτευση για να μην φανει η δημοτικη αρχη αυτο που θα κάνανε ίδιοι δηλαδη κ απο την άλλη οι προσωπικές διαφορες μεταξύ κατοίκων που δυστυχώς θα πανε κάθε επένδυση πισω με τέτοια μυαλα πείνα αρε που θα ερθει κ μη λετε κ καλα για το περιβάλλον κ ελπιζω καποτε να έχετε το θάρρος να τα πείτε δημοσια κ οχι πισω απο την ασφάλεια του ίντερνετ οταν θα γίνει συνελευση για το θεμα αυτο στο δήμαρχειο ή όπου αλλού θα προσπαθησω να ειμαι εκει ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος6/12/20 00:04

   Η επένδυση ποια είναι; Κάποιοι προτείνουν αειφόρες επενδύσεις και κάποιοι χωματερή! Που θα σβήσει κάθε γεωργό κτηνοτρόφο ψαρά μελισσοκόμο! Και τελικά αφού είσαι τόσο υπέρ του χυταα γιατί δεν προτείνεις να γίνει στην ΛΑΡΚΟ; Στο Προσήλιο; Η σπίτι σου αφού είναι τόσο ασφαλες! Αλλά όταν είναι στην αυλή του άλλου όλο εξυπνάδες είστε!

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος6/12/20 00:05

   Και ναι να γίνει συνέλευση αυτό θέλουμε όχι τηλεδιασκέψεις. Και θα είμαστε εκεί να σου πούμε να γίνει στην αυλή σου

   Διαγραφή

Σας εμπιστευόμαστε για την ευπρέπεια των σχολίων σας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των σχολιαστών καθώς αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

Το Προφίλ μας