Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Κάρτες προσωρινής στάθμευσης ΜΜΕ για το 2021

Ο Δήμος Κοζάνης με την 677/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, όπως εξειδικεύτηκε με την 136/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, πρόκειται να παραχωρήσει  δωρεάν κάρτες στάθμευσης διάρκειας  2 (δύο) ωρών  σε δημοσιογραφικά οχήματα,  στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021.

Η κάρτα θα χορηγείται:

-          Σε οχήματα μελών αναγνωρισμένων δημοσιογραφικών ενώσεων.

-          Σε επαγγελματικά οχήματα επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

-          Σε μη επαγγελματικά οχήματα επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (1 για κάθε μέσο).

Δικαιολογητικά

Οχήματα μελών αναγνωρισμένων δημοσιογραφικών ενώσεων

-          Άδεια αυτοκινήτου .

-          Βεβαίωση μέλους δημοσιογραφικής ένωσης.

Επαγγελματικά οχήματα επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

-          Άδεια αυτοκινήτου .

Μη επαγγελματικά οχήματα επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

-          Άδεια αυτοκινήτου .

-          Βεβαίωση της εφορίας για τους ΚΑΔ της επιχείρησης στην οποία να αποδεικνύεται ότι κύριο αντικείμενο της είναι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

-          Τεκμηρίωση ότι η επιχείρηση δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο των ΜΜΕ.

 

Με το πέρας των δύο ωρών ελεύθερης στάθμευσης θα ισχύουν στο ακέραιο οι διατάξεις για την ελεγχόμενη στάθμευση.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κάρτα δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο όχημα και εάν διαπιστωθεί διπλή χρήση ή κατάχρηση αυτής, η παραπάνω κάρτα δύναται να ανακληθεί.

 

Η ισχύς των καρτών θα είναι μέχρι το τέλος του 2021 και θα ανανεώνεται ετησίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας