Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Υπογραφή της περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΜΑΝΟΥ».

Την περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΜΑΝΟΥ», προϋπολογισμού 2.123.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), υπέγραψε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς. Η  διακήρυξη δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας (www.ptolemaida.gr ).

Το συγκεκριμένο έργο έχει ως αντικείμενο την κατασκευή  των εργασιών του δικτύου ακαθάρτων στο εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο του νέου οικισμού Κομάνου, το οποίο θα κατασκευασθεί από σωλήνες PVC σειράς 41, διαφόρων διατομών με κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και των φρεατίων των οικοπέδων.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα κοινοποίησης του ορισμού επιβλεπόντων μηχανικών από την διευθύνουσα υπηρεσία και η χρηματοδότηση του θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 ΣΑΕΠ 041.

 

Τέλος να σημειωθεί ότι ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-01-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ., ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 26-01-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας