Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Υποστήριξη κατοχύρωσης και ανάπτυξης ευρεσιτεχνιών με τη συνδρομή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφ. Δ.Μακεδονίας

Επαναδημοσιοποιείται με την παρούσα η από 03/06/2016 Ανακοίνωση που αφορά στο παραπάνω θέμα και τίθεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ιδεών/προτάσεων ανάπτυξης και αξιοποίησης ευρεσιτεχνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σ’ αυτήν, η 31/08/2016.
Είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Κοζάνη, 22/06/2016Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
του ΕΑΠ 2012-2016
Καρυπίδης Θεόδωροςεθνοσημο.png

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα και η περιοχή μας, η βιώσιμη και καινοτόμα επιχειρηματικότητα αποτελεί τον πιο σημαντικό μοχλό για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση του παραγόμενου εισοδήματος.
Καινοτόμες προσπάθειες ανθρώπων της περιοχής μας που προσθέτουν υπεραξία και προσδίδουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα  σε προϊόντα ή και υπηρεσίες, σε εθνικό και κυρίως σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να υποστηριχθούν έμπρακτα και συστηματικά.
Στην προσπάθεια αυτή σχεδιάζουμε  να συμβάλλει  το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) 2012-2016, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης, το οποίο εγκρίθηκε με  την αρ. 98/2014 (11-04-2014) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ειδικότερα στον Άξονα 3, Μέτρο 3.3, προβλέπεται ενδεικτικά η δράση με τίτλο : «Υποστήριξη κατοχύρωσης και ανάπτυξης ευρεσιτεχνιών».
Βασικός σκοπός της δράσης αυτής είναι η υποστήριξη της δημιουργικότητας και της ανακάλυψης από το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής μας, με στόχο την νομική προστασία της και την καθοδήγηση και υποστήριξη των εφευρετών, σε διακριτές φάσεις, με απώτερο στόχο και επιδίωξη την εμπορική αξιοποίησής της.
Επιδιώκουμε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά και στην εμπορική ή και  επιχειρηματική αξιοποίηση των ευρεσιτεχνιών από τον ιδιοκτήτη τους ή από μικτά σχήματα, ιδιοκτήτη ευρεσιτεχνίας και ενδιαφερόμενων επενδυτών με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και καινοτόμων επιχειρήσεων στην περιοχή μας, με εξαγωγικό προσανατολισμό.
Με τη συνδρομή του προγράμματος ΕΑΠ (Τέλος Λιγνίτη) μπορούν να καλυφθούν δαπάνες που αφορούν, ενδεικτικά, στη φάση προετοιμασίας της ιδέας και του φακέλου – αιτήματος για υποβολή στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για την απόκτηση του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, στην παροχή των αναγκαίων συμβουλευτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των νομικών συμβουλών), στη δημιουργία των εγχειριδίων χρήσης (manuals), στην κατασκευή των πρωτοτύπων μετά την κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας και στην υποστήριξη μέχρι τη μετεξέλιξη και δημιουργία επιχειρηματικού σχήματος επένδυσης και αξιοποίησής της.
Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων και τη μείωση της γραφειοκρατίας θα εξεταστεί, εφόσον είναι  εφικτό, η κατ’ αποκοπή κάλυψη των αναγκαίων δαπανών με τη διαμόρφωση τυπικού κόστους για κάθε ένα από τα τρία (3) στάδια υποστήριξης, από την ιδέα μέχρι την επιχειρηματική αξιοποίηση της ευρεσιτεχνίας.
Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται η πρόθεση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να υποστηρίξει τις καινοτόμες ιδέες και ανακαλύψεις του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας,  με την καταγραφή και ομαδοποίηση των ιδεών που θα κατατεθούν  ανά τομέα ενδιαφέροντος προκειμένου, στη συνέχεια, να οριστικοποιηθεί το αναγκαίο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) ως προς τους πιθανούς τομείς ενδιαφέροντος και τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, ώστε να υποβληθεί στο ΕΑΠ για ένταξη και χρηματοδότηση.
Είναι αυτονόητο ότι, οι προτάσεις / ιδέες που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Ανακοίνωσης δεν θα δημοσιοποιηθούν και θα είναι προσβάσιμες μόνο στον  διαχειριστή.
Για τον ίδιο λόγο δεν είναι απαραίτητη η ταυτότητα του προτείνοντα την ιδέα/ανακάλυψη.
Το πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί μετά την οριστική ένταξή του στο ΕΑΠ, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει Αίτημα για αξιολόγηση, ένταξη και χρηματοδότηση όλων των φάσεων που περιγράφηκαν παραπάνω.
Στο πλαίσιο αυτό προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να κατοχυρώσει μία ιδέα/ανακάλυψη και περαιτέρω να την αξιοποιήσει εμπορικά ή και επιχειρηματικά με τη συνδρομή του προγράμματος, να συμπληρώσει και να αποστείλει το συνημμένο «Έντυπο υποβολής αρχικής ιδέας / πρότασης ανάπτυξης και αξιοποίησης ευρεσιτεχνίας», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σ’ αυτό.
Είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.
Κοζάνη, 03/06/2016
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
του ΕΑΠ 2012-2016
Καρυπίδης Θεόδωρος
Έντυπο υποβολής αρχικής ιδέας / πρότασης
ανάπτυξης και αξιοποίησης ευρεσιτεχνίας

1.     Τίτλος :                                           

2.     Συνοπτική περιγραφή της ιδέας/ανακάλυψης :     
3.     Αναμενόμενα αποτελέσματα από την κατοχύρωση και την αξιοποίησής της :
Το παρόν έντυπο υποβάλλεται στην Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, ηλεκτρονικά, στο email : lpapaterpou@anko.gr, ή επιτόπου στη διεύθυνση Φον Καραγιάννη 1-3, Τ.Κ. 50131 Κοζάνη.
Υπεύθυνη για παροχή διευκρινήσεων και παραλαβή του Εντύπου : κα Λιάνα Παπατέρπου, Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας/ Enterprise Europe Network-Hellas, τηλ. : 24610.24022 &24610.27946 (εσωτ.677)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας