Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

27η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφ. Δ. Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 28/06/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Επισκευή οδοστρώματος της ΠΕ Γρεβενών 2014»
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση του πέτρινου σχολείου στο Δ.Δ. Σπηλαίου» Π.Ε. Γρεβενών
 4. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή φρεατίου στην υδατοδεξαμενή της ΔΚ Λεχόβου» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Τοποθέτηση ειδικού τάπητα στα γήπεδα μπάσκετ του Γυμνασίου Μελίτης & Δ.Σ. Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποπεράτωση κτηρίου Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή 5Χ5 στον αύλειο χώρο του Οικοτροφείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Συγκοινωνιών – ΚΤΕΟ Π.Ε. Φλώρινας»
 9. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός – Συντήρηση αποστραγγιστικών τάφρων Επ. οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»
 10. Παράταση προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη αρδευτικού δικτύου» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα & 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «Αποπεράτωση κτηρίου Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για την αντιπλημμυρική προστασία από την Τ.Κ. Άνω Κλεινών έως την Τ.Κ. Κάτω Κλεινών» Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή γηπέδου Τ.Κ. Φλαμπούρου» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση του 2ου συγκριτικού πίνακα (Σ.Π.) – Ανάθεση 2ης συμπληρωματικής μελέτης εκούσιου αναδασμού Αγροκτήματος Κομνηνάδων Νομού Καστοριάς
 15. Έγκριση της 7ης παράτασης προθεσμίας σύμβασης μελέτης Β΄ Φάσης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση πρακτικού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο επ. οδ. Δίκτυο περιοχής Βιτσίου» Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού της την προμήθεια 5.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 425.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.192,00 € (συμπ. ΦΠΑ), για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών της ετήσιας διαρκούς υποστήριξης και συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισμού και του εγκαταστημένου λογισμικού των δύο αυτόματων γραμμών ελέγχου του Τμήματος ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και έγκριση του τρόπου ανάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών για το έτος 2016
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.356,00 € (συμπ. ΦΠΑ), για την αγορά αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ψηφιακής υπογραφής αυτόματης γραμμής ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ με ισχύ τριών (3) ετών, του Τμήματος ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και έγκριση του τρόπου ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας
 20. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 1.119.638,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
 21. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ενός πετρελαιοκίνητου αγροτικού οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες του τμήματος κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού 35.000,00 €
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποκατάσταση ελλείψεων των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και την βελτίωση της λειτουργίας και ασφαλείας τους, στα πλαίσια του ετήσιου περιοδικού ελέγχου
 23. Έγκριση του από 16/06/2016 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με τους νέους τροποποιημένους όρους, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 431.879,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 24. Έγκριση του Νο 12/16 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφοράς των συμμετεχόντων του πρόχειρου διαγωνισμού 4/2016 με αριθ. Πρωτ. 75919/2382/7-6-2016 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ομβροδεξαμενής στον βοσκότοπο ΄΄Σφήκα΄΄» Π.Ε. Φλώρινας
 25. Έγκριση του Νο 10/16 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 2/2016 με αριθ. Πρωτ. 56450/1766/4-5-2016 για την προμήθεια «Λευκού Ακρυλικού Χρώματος Διαγράμμισης και Υαλοσφαιριδίων για την οριζόντια σήμανση του Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»
 26. Έγκριση του Νο 11/16 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των μειοδοτών υπέρ των οποίων, με την αριθμ. 1571/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκαν οι διαδρομές και τα ποσοστά έκπτωσης κατά το δεύτερο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού 8/2015 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Φλώρινας σχολικού έτους 2015-16
 27. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών χρήσης των μηχανημάτων έργου της Δ.Τ.Ε. Έδρα και ορισμός υπολόγου
 28. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμήθειας επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών οχημάτων για τη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 29. Διάθεση πίστωσης για το έργο: «Μελέτη στατικής επάρκειας και συντήρησης Υψηλής Γέφυρας Σερβίων επί της Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας»
 30. Διάθεση πίστωσης για το έργο: «Αγορά υλικών για τις ανάγκες του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης»
 31. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 32. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη αναγκών διαλειτουργικότητας των εφαρμογών της Π.Δ.Μ.
 33. Έγκριση επιστροφής ποσού για τακτοποίηση λογιστικών – οικονομικών διαφορών
 34. Έγκριση επιστροφής ποσού για τακτοποίηση οικονομικών διαφορών
 35. Έγκριση δαπάνης για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
 36. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως συνδιοργανωτής στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντοκώμης
 37. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στην 5η Πανελλαδική Συνάντηση Μικρασιατών με τίτλο «Καλώς ανταμωθήκαμε»
 38. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή, ως συνδιοργανωτής,  της Π.Ε. Κοζάνης στο σεμινάριο διαιτησίας Πετοσφαίρισης που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Πετοσφαίρισης Μακεδονίας
 39. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Μορφωτικός ¨όμιλος Σερβίων «Τα Κάστρα»
 40. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή, ως συνδιοργανωτής, της Π.Ε. Κοζάνης στον αγώνα «2η Πανελλήνια Ανάβαση Καστανιάς»
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 42. Έγκριση δαπάνης για επιδικασθείσα με την αριθμ. 604/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης απαίτηση στην Ανώνυμη Εταιρεία «Κέρδος Εκδοτική Α.Ε.» Π.Ε. Καστοριάς
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 45. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 46. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 47. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ»
 48. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Καλλινίκης «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
 49. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 50. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 51. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής
 52. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 53. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.Μαρία Σ. Καρυπίδου
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας