Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Το νέο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ είναι εδώ!

Το νέο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ είναι εδώ! Μετά την μεγάλη απήχηση που είχε το προηγούμενο πρόγραμμα, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτεί το ανανεωμένο πρόγραμμα με ιδίους πόρους και ως μέρος της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

 

Η ενίσχυση φτάνει έως 90% και το ποσό της ξεκινάει από τα 1000€ και φτάνει έως 20.000€. Τα κριτήρια μεταξύ άλλων είναι το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των εργαζόμενων και οι διάφορες δαπάνες.

 

Ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα;

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

-       Έχουν ελληνικό ΑΦΜ

-       Λειτουργούν κανονικά κατά την ημερομηνία σύστασης και έχουν ξεκινήσει την λειτουργία τους πριν την 1η Ιανουαρίου του 2002

-       Η δραστηριότητα τους περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ

-       Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ.

-       Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.

-       Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

-       Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.

-       Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).

-       Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)

 

Ποιες δαπάνες καλύπτονται από την επιδότηση αυτή;

 

Στα πλαίσια της επιδότησης καλύπτεται ένα σύνολο δαπανών που αφορούν την κατασκευή και προώθηση του ηλεκτρονικού καταστήματος σας:

 

Κατασκευή eshop.

Προώθηση μέσω digital marketing.

Εφαρμογές για διαχείριση αποθηκών (WMS).

Cloud platforms για υπηρεσίες υποδομής.

Εφαρμογές για πωλήσεις ή κρατήσεις, παραγγελιοληψίες, τιμολόγηση.

Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης;

 

Όπως είπαμε και πιο πάνω, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ επιδοτεί ως και 90% των δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 180 εκατομμύρια ευρώ επιμερίζεται σε 4 διαφορετικές κατηγορίες.  Αυτές είναι:

 

     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Εταιρίες από 0,01 έως 10 ΕΜΕ: 90.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 2.000€.

     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Εταιρίες από 10 έως 25 ΕΜΕ: 40.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 6.000€.

     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εταιρίες από 25 έως 40 ΕΜΕ: 30.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 12.000€.

     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Εταιρίες από 40 έως 250 ΕΜΕ: 20.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 20.000€.

 

Πηγή: netgen.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας