Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

Συνεδρίαση την Τρίτη 01/11/2022 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2.      Έγκριση Δαπάνης, ύψους 35.599,60€, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Π.Ε. Κοζάνης έτους 2022.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

 1. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής - ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς Δήμου Εορδαίας» Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.580.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 2. Έγκριση Αποφάσεων Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Λήψης Μέτρων για διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην Δημοτική Ενότητα Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην Δημοτική Ενότητα Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 3. Έγκριση νέων  δρομολογίων  Ι μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2022-2023   (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 20/2022(Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 5. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών(Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 6. Έγκριση  τροποποίησης  αδιάθετων δρομολογίων  για την μεταφορά μαθητών ΠΕ Κοζάνης σχολικού έτους 2022-2023 (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 7. Έγκριση 1Ης Τροποποίησης  πρακτικού διαπραγμάτευσης Νέων δρομολογίων   μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2022-2023   (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 8. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 9. ΕΓΚΡΙΣΗ  2ΟΥ  Α.Π.Ε. ΚΑΙ  1ΗΣ   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ», ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης του υποέργου  « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ», της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΡΗΣΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΙΑΣ » (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του  υποέργου  « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ», της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΡΗΣΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΙΑΣ » ,  προυπ.  2.200.000,000 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)

16.  Έγκριση 1ης Τροποποίησης (Τροπ. 1)του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)

 1. Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Αμυνταίου για την υλοποίηση της Πράξης: «Ύδρευση ΔΕ Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)

18.  Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου: " Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα και προσθήκη θερμομόνωσης)"   ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

19.  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), που συνοδεύεται από το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), του έργου: "Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου 2020" ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)

20.  Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικού του έργου: "Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Φλώρινας" ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)

21.  Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που Τροποποιεί τη Σύμβαση (έως 15,00%), σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, του έργου: "Καθαρισμός Βλάστησης στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών" ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μούτσιος Σταύρος του Ιωάννη (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)

22.  Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας- Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)

23.  Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας- Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)

24.  Έγκριση ακύρωσης εν μέρει  της υπ αριθ. 999/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την αριθμ 1483/2022 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (E.A.ΔΗ.ΣΥ.) που αφορούν στον    Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

25.  Έγκριση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Βελτίωση αθλητικών υποδομών Π.Ε. Γρεβενών (Προμήθεια εξοπλισμού)» προϋπολογισμού 135.160,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 1. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής - ηλεκτρονικής διαδικασίας της 19ης Αυγούστου 2022 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών- Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

27.  Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΟΤΣΙΚΟΥ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών- Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

28.  Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση της δράσης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)

29.  Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση της θεματικής διημερίδας ‘’Σχεδιασμός – Οργάνωση 1ης Διημερίδας Τυροκομίας – Γαλακτοκομίας – Κτηνοτροφίας στα Γρεβενά’’(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)

30.  Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας