Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ANKO, ανακοινώνει την με α/α :23/24-11-2014, ομόφωνη απόφαση, βάσει της οποίας λήφθηκε η απόφαση επί της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER με καταληκτική ημερομηνία την 31-10-2014.

Η ανακοίνωση της απόφασης γίνεται μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και συγκεκριμένα της αξιολόγησης-βαθμολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων, της κοινοποίησης στις 14/1/2014 της έκθεσης δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της κοινοποίησης στις 22/1/2015 της απόφασης του Υπουργείου περί τροποποίησης του τοπικού προγράμματος για μεταφορά δημόσιας  δαπάνης μεταξύ των δράσεων ώστε να ενταχθούν και οι επιλαχούσες προτάσεις της 3ης προκήρυξης.

Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα :
Στην 3η προκήρυξη υποβλήθηκαν συνολικά 20 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 3.748.976,72€ με δημόσια δαπάνη 1.874.488,36€.
Από αυτά ένα (1) σχέδιο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ένταξης και απορρίφθηκε, ενώ προωθήθηκαν για αξιολόγηση τα υπόλοιπα 19  σχέδια.
Με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις εντάσσονται 18 σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3.173.022,00€, με δημόσια δαπάνη 1.586.511,00€. Η Δημόσια Δαπάνη καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Επιπλέον, ένα  (1) έργο  κατατάσσεται ως επιλαχόν  σύμφωνα με την τελική βαθμολογία του, με δυνατότητα ένταξης στο αμέσως επόμενο διάστημα από διαθέσιμες πιστώσεις του τοπικού προγράμματος.

Ενημερώνουμε ότι, τυχόν ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποδεδειγμένη ημερομηνία κοινοποίησης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία αυτή μπορεί να μην τηρηθεί, εφόσον όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τη συγκεκριμένη δράση δηλώσουν υπεύθυνα στην Ομάδα Τοπικής Δράσης – ΑΝΚΟ  ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση.

Για την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER και Πρόεδρος του Δ.Σ.


Μιχαηλίδης Κυριάκος

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν και η σειρά κατάταξής τους ανά δράση έχει ως εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας