Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

σε συνεδρίαση την Τρίτη 01/06/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4605/2019, για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την αρ.123/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της μελέτης του έργου: «Υλοτομία επικίνδυνων δέντρων στην επαρχιακή οδό Κοζάνης  - Αιανής»,προϋπολογισμού: 13.640,06 € με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4605/2019, για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου»,προϋπολογισμού: 28.520,48 € με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Γ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης  της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.194.470,58€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία  στον άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»
 6. Έγκριση γνωμοδότησης

7.      Έγκριση γνωμοδότησης

8.      Έγκριση γνωμοδότησης

9.      Έγκριση του  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών , της με αρ. 5/2021 Διακήρυξης , για την πράξη : «Τουριστικές πληροφορίες περιοχής LEADER Καστοριάς» προϋπ/σμού 48.025,20 € (με ΦΠΑ 24%)

10.  Έγκριση  1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Παρεμβάσεις στην Ε.Ο 22 από τον κόμβο Κύρου προς Κ.Τ.ΕΟ –  ασφαλτοστρώσεις»

11.  Έγκριση Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑΣ   ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 2.180.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 1.758.064,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 1. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Προσωρινός μειοδότης) του έργου: "Αντιπλημμυρική Προστασία - Καθαρισμός Τεχνικών Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου 2020" 
 2. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου:«Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας  Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»
 3. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών - σύνδεση αγροτικών δρόμων - κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε.  Φλώρινας»
 4. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου:«Κοπή Κλαδιών – Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου»
 5. Τυπική επανέγκριση δαπάνης
 6. Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση της σύμβασης για ένα (1) έτος με τον Ανάδοχο της εφαρμογής “Ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων” για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 7. Έγκριση πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για την ανάθεση σε δικηγόρο της καταγραφής ,του ελέγχου και της πιστοποίησης μη ύπαρξης βαρών των ακινήτων της Π.Ε. Κοζάνης & έδρας
 9. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν προμήθεια κεφαλής εκτύπωσης και ψηφιοποίηση τοπογραφικών διαγραμμάτων  
 10. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση δαπανών έτους 2021 που αφορούν τεχνική στήριξη και συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου Διοικητηρίου Γρεβενών για ένα (1) έτος και προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)» της Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 13. Έγκριση δαπάνης προμήθειας τσιμεντοσωλήνων
 14. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Ιωάννη Κιοσέ

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

                                                   Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας