Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Ορισμός Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Βελβεντού

 Ορίζουμε Αντιδήμαρχο του Δήμου Βελβεντού τον Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου κ. Αχίλλα Γεώργιο του Ζήνωνος, με θητεία από 01/06/2021 μέχρι 31/05/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζoυμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α.  της διαχείρισης πρασίνου

β. της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου

γ. της πολιτικής προστασίας στον τομέα ευθύνης του

δ. της συντήρησης παιδικών χαρών του Δήμου

ε. της εποπτείας και παρακολούθησης σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των έργων και εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης του

στ. της λειτουργίας, κίνησης και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου και της διαφύλαξης των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του τομέα ευθύνης του

ζ. της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες στους τομείς ευθύνης του.

η. της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς ευθύνης του.

Β. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αχίλλα Γεωργίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσέγκος Νικόλαος.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Κοζάνης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο Δήμαρχος

 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Καλή επιτυχία στο νέο Αντιδήμαρχο.

Το Προφίλ μας