Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Στοιχεία από τα Πειθαρχικά Συμβούλια μαζεύει το ΥΠΕΣ

Προθεσμία έως τις 9 Σεπτεμβρίου βάζει το Υπουργείο Εσωτερικών στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια να στείλουν πλήθος στοιχείων για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων.
Η σχετική Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα απευθύνεται σε
όλη τη Δημόσια Διοίκηση, μεταξύ άλλων και στις Περιφέρειες για να την αποστείλουν άμεσα στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια με αρμοδιότητα επί των υποθέσεων των υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
Αναλυτικότερα, το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με την παρ.8 του αρ.146Α του ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.17 του αρ.53 του ν.4674/2020 «Τα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν ανά 4μηνο το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης».  Επίσης, σύμφωνα με την περ.γ’ της παρ.2 του αρ.17 του π.δ.133/2017 στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου ανήκουν «...γ) Η παρακολούθηση της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων που εισάγονται στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. δ) Η τήρηση στοιχείων για την σύσταση και συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.».
Λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, η συγκεντρωτική αποστολή των στοιχείων που αφορούν το χρονικό διάστημα δύο 4μήνων, από 1.1.2020 έως 31.8.2020 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 10.9.2020.
Η αποστολή του αρχείου να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά και υπό μορφή excel, στο πρώτο φύλλο του οποίου καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με: τον αριθμό των υποθέσεων που θα έχουν εκδικασθεί από 1.1.2020 έως 31.8.2020 / τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων την 31.8.2020 / λειτουργικά προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν και καθυστερούν την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων / την ημερομηνία εισόδου κάθε εκδικασθείσας υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου) / την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση / την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε πρώτο βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα) / την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε δεύτερο βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα).
Στο δεύτερο φύλλο του αρχείου καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με: την ημερομηνία εισόδου κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου)  / την ημερομηνία έκδοσης γνωμοδότησης ή έκδοσης απόφασης για κάθε διεκπεραιωθείσα υπόθεση / το θέμα κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα) / τον αριθμό των υποθέσεων αργίας που θα έχουν εξεταστεί από 1.1.2020 έως 31.8.2020 / τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων αργίας την 31.8.2020.
Η αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/2/οικ. 14497/23.7.2020 Εγκύκλιος βρίσκεται ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας