Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 27/3/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2018-2019 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 3. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11»Π.Ε.Καστοριάς.
 4. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής & προμήθειας καυσίμων των οχημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και της ΠΕ Κοζάνης.
 5. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ..
 6. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 1322/17 (ΑΔΑ :6Π6Δ7ΛΨ-ΞΦΗ) περί Έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018».
 7. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Μπατσιώλας Σπυρίδων του Γεωργίου).
 8. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ( Χ.Ε.Π.) για την κάλυψη δαπάνης παραβόλων ΚΤΕΟ για αυτοκίνητα της Π Ε Γρεβενών.
 9. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 2078/2017 απόφασης απευθείας ανάθεσης λόγω μετατροπής της επιχείρησης σε ατομική.
 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου για παροχή υπηρεσίας.
 11. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση κλιματιστικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια περιβλήματος ηλεκτρονικής παγίδας που χρησιμοποιείται για την καταγραφή συλλήψεων εντόμου καρπόκαψας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση διάθεση πίστωσης.
 15. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Απριλίου 2018.
 16. Έγκριση δαπάνης έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.
 17. Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της με αριθ. 8/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας.
 18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 19. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 20. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 21. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 22. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Νεοχωρακίου, προς τιμήν του Αγίου Αθανασίου, στις 2 Μαΐου 2018 στο Νεοχωράκι.
 23. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.
 24. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.
 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την κατασκευή και τοποθέτηση ντουλαπιών στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 27. Έγκριση δαπανών.
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης του "1ου Περιφερειακού Διαγωνισμού Ορθογραφίας 2018" του Συνδέσμου Φιλολόγων Καστοριάς, Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης,Ένωσης Φιλολόγων Φλώρινας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για catering στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του "1ουΠεριφερειακού Διαγωνισμού Ορθογραφίας 2018" του Συνδέσμου Φιλολόγων Καστοριάς, Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης, Ένωσης Φιλολόγων Φλώρινας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 30. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 31. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή ΔΧ επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 28-2-2017 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λήγω του ότι δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 2/2017.
 32. Έγκριση απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Εξοπλισμού (ενός ψυγείου) για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.
 33. Έγκριση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για να συμπεριληφθούν στην Διακήρυξη του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017­2018, (σε συνέχιση του διαγωνισμού της διακήρυξης 2/2017 στα τμήματα εκείνα που αυτός κατέστη άγονος, αλλά και σε νέες ανάγκες που προέκυψαν στην πορεία καθώς και σε τροποποίηση ή κατάργηση μερικών δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017­2018).
 34. Έγκριση Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Υδραυλικών Υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
 35. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
 36. Έγκρισης δαπάνης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 205.896,32 ευρώ για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.
 37. Έγκριση ή μη του από 06/03/2018 πρακτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού νια την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, νια το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.104.002,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής .
 38. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 2080/2017 απόφασης απευθείας ανάθεσης λόγω μετατροπής της επιχείρησης σε ατομική.
 39. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 7/2018.
 40. Έγκριση δαπάνης.
 41. Έγκριση απευθείας αναθέσεις νια διαφημιστικό υλικό (φάκελοι - στυλό) και ηχητική - φωτιστική κάλυψη, στα πλαίσια του διεθνούς Τουρνουά Παιδικού Ποδοσφαίρου και της 8ης Επιστημονικής Ημερίδας Αθλητικής Ψυχολογίας και Διατροφής του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας Π.Α.Σ. 'ΦΛΩΡΙΝΑ', που θα διεξαχθεί στις 12-13 Μαΐου 2018 στη Φλώρινα».
 42. Έγκριση δαπάνης.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Έδρας για ένα έτος .
 44. Έγκριση ανάθεσης επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 8929 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 45. Έγκριση ανάθεσης επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8508 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού, για την θέσπιση πάγιου κατά αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Έδρας.
 47. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός τυμπάνου (DRUM) για πολυμηχάνημα αρμοδιότητας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης/Κτηνιατρικό Γραφείο Εορδαίας.
 48. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 49. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων για τη στέγαση του Τοπικού Υποκ/τος Πτολ/δας του ΕΦΚΑ, της Δ.Ο.Υ. Πτολ/δας και του Ειρηνοδικείου Εορδαίας στο νέο Διοικητήριο στην πόλη της Πτολεμαϊδας.
 50. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου «Βελτίωση κόμβου στην διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)»Π.Ε.Καστοριάς.
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Διοίκησης (ΕΔΡΑ) σε εκπαιδευτικό σεμινάριο και έγκριση της απευθείας ανάθεσης σε Οικονομικό Φορέα.
 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 53. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 54. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 55. Έγκριση δαπάνης, των εκδηλώσεων για τις Λαζαρίνες Αιανής.
 56. Έγκριση δαπάνης.
 57. Έγκριση δαπάνης και. διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για ένα έτος .
 58. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Μπατσιώλας Σπυρίδων του Γεωργίου).
 59. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης.
 60. Έγκριση διάθεση πίστωσης.
 61. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια του διαγωνισμού «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018-2019 ».
 62. Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα κατόπιν αποδοχής πρότασης συμβιβασμού Π.Ε.Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας