Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Ανάρτηση μελέτης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σιάτιστας της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας του Δήμου Βοϊου

Έχοντας υπόψη : :Το με Α.Π. οικ. 12906/23-8-17 έγγραφο του Δήμου Βοϊου
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση της Ανάρτησης της μελέτης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου  της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας του Δήμου Βοϊου
που θα αναρτηθεί δέκα (10) ημέρες μετά την δεκαήμερη  δημοσίευση και κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βοίου και να προσέλθουν να υποβάλουν σε προθεσμία τριάντα  (30) εργάσιμων ημερών,  μετά το πέρας της δημοσίευσης , τυχόν ενστάσεις.


Εσωτερική Διανομή
                                                               
 Τ.Π. + Χρονολογικό Αρχείο                                                               

Ο Προϊστάμενος Υ.ΔΟΜ.
Δήμου Βοϊου
Νανόπουλος Γιώργος
Πολ/κός Μηχ/κός με α΄ βαθμό


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας