Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

33η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 28/08/2017 και ώρα  11:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
1.       Έγκριση Πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
2.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Προάστειο προς Ασβεστόπετρα», προϋπολογισμού 403.252,03 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της Π.Ε. Κοζάνης.
3.       Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την: «Μελέτη βελτίωσης του οδικού τμήματος «Κοζάνη - Αεροδρόμιο», της Εθνικής Οδού Κοζάνης - Λάρισας (Ε.0.3)», προϋπολογισμού 473.664,71 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της Δ.Τ.Ε. (έδρα) της ΠΔΜ.  
4.       Έγκριση διάθεσης  πίστωσης για το έργο: «Πιλοτική εφαρμογή φωτιστικών LED 2017 στον Α/Κ ΑΕΒΑΛ» προϋπολογισμού 110.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της Δ.Τ.Ε. (έδρα) της ΠΔΜ.  
5.       Έγκριση διάθεσης  πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ε.Ο. 11», προϋπολογισμού 400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - Π.Ε. Καστοριάς.  
6.       Έγκριση αποτελέσματος του πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη- προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανέγερση Νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας» - Π.Ε. Κοζάνης.
7.       Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολείων Μεγάρου, Μοναχιτίου, Λάβδας και Κηπουρείου» - Π.Ε. Γρεβενών
8.       Έγκριση του 1ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Ανακατασκευή - αποκατάσταση υγρομόνωσης στα δώματα του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» - Π.Ε. Γρεβενών.
9.       Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Φωταγώγησης Εθνικού -Επαρχιακού Οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2017» - Π.Ε. Φλώρινας.
10.    Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας- Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό - Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών» -  Π.Ε. Φλώρινας.
11.    Έγκριση των πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «Κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης και περιφράξεις κοινοτικής έκτασης βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Μεσονησίου» - Π.Ε. Φλώρινας.
12.    Έγκριση μεταφοράς μαθητών,  χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, με Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) συνολικού προϋπολογισμού 254.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
13.    Έγκριση  επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
14.    Έγκριση  ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018 - Π.Ε. Φλώρινας.
15.    Έγκριση  επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού - Π.Ε. Φλώρινας.
16.    Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για δημοσιεύσεις διακηρύξεων στον ημερήσιο Τύπο - Π.Ε. Γρεβενών.
17.    Έγκριση αποδοχής πρότασης συμβιβασμού και έγκριση δαπάνης - Π.Ε. Καστοριάς.
18.    Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534 αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας.
19.    Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την «Αντικατάσταση Υφιστάμενης Υδροληψίας του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Βασιλειάδας - Σταυροποτάμου - Μελισσοτόπου - Βέργας» - Π.Ε. Καστοριάς.
20.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
21.    Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τον παροδικό τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 2494 υπηρεσιακού οχήματος της  Π.Ε. Καστοριάς.
22.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ).
23.    Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
24.    Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
25.    Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ.,  με τον Ποντιακό Μορφωτικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου -  Ρυακίου, στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αγίου Δημητρίου 2018, στις 26,27 και 28 Οκτωβρίου 2017.
26.    Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού της Π.Δ.Μ.
27.    Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στο Επαρχιακό Δίκτυο Καισαρειάς - Αιανής» Προϋπολογισμού 56.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.).
28.    Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητος της, περιόδου 2017- 2018» προϋπολογισμού 189.512,18 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και έγκριση των όρων της διακήρυξης.
29.    Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την καθαριότητα του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαΐδα (περιοχή Αγροκήπιο).
30.    Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την 27η συνάντηση πανελλήνια EΝDURO,        από 7-10 Σεπτεμβρίου 2017.
31.    Έγκριση  ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018 – Π.Ε. Φλώρινας.
32.    Έγκριση δαπανών  Περιφερειακής Ενότητα Φλώρινας.
33.    Έγκριση προσχεδίων Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. έτους 2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205-294-566).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


Μαρία Σ. Καρυπίδου
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας