Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Tρίτη  25/04/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 6η/2017
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: «Βελτίωση κόμβων Τ.Ε.Ι. Κοζάνης»
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια 50 (πενήντα)τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Δ.Τ.Ε.(έδρας)της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στο έργο :«Κατασκευή φραγματίου για συγκράτηση φερτών υλικών στο ρέμα Πραμόριτσα»
 6.  Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι - Γιαννοχώρι» του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 469.999,95 € με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε.Π. Υποδομών, Περιβαλ. & Αειφόρος Ανάπτυξη) για την πληρωμή του έργου :«Εξυγίανση - αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-κατασκευή ΧΥΤΑΜ» (π.κ.2013ΣΕ07580049)
 8. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 9. Έγκριση αντικατάστασης μεταφορέα δρομολογίου της παράτασης για την υπηρεσία Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017
 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών       Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 12. Έγκριση της δαπάνης παροχής υπηρεσιών: «Μεταφορά μαθητών για την υλοποίηση του προγράμματος εκμάθησης της κολύμβησης στην Γ’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων Γρεβενών»
 13. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών
 15. Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της με αριθ.10/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 17. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 18. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση  δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ.»
 22. Έγκριση  δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση  δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 24. Έγκριση  δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 27. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις του συλλόγου «ΑΝΤΑΜΩΜΑΝ»
 28. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών  
 30. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου  Π.Ε. Γρεβενών κ. Γρηγόρη Γιαννόπουλου
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβούλου  κ.Κεχαγιά Φώτη
 32. Έγκριση χορήγησης (2ης) παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες Εθνικού Οδικού Δικτύου στη θέση Μηλιά Γρεβενών»
 33. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 34. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 35. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 36. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 37. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 38. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (Κ.Ε.2013ΕΠ00580064) «Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης»
 39. Έγκριση 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (Κ.Ε.2013ΕΠ00580064) «Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης»
 40. Έγκριση 2ου ΑΠΕ ΚΑΙ 2ου ΠΚΤΜΝΕ για σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (Κ.Ε.2013ΕΠ00580064) «Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης»
 41. Έγκριση 3ου ΑΠΕ ΚΑΙ 2ου ΠΚΤΜΝΕ για σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, αρμοδιότητας της ΔΤΕ (έδρας)/ΠΔΜ»
 42. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης της 20-4-2017 για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας
 43. Έγκριση  δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση  δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 45. Έγκριση δαπανών Εθνικού χαρακτήρα Π.Ε. Γρεβενών
 46. Έγκριση της διενέργειας και των όρων ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 146.031,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 47. Έγκριση συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΒΑ)»
 48. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη εξέταση των ενστάσεων και των προσφυγών στα πλαίσια του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΒΑ)»
 49. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών
 50. Έγκριση  δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 51. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας