Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Δήμος Σερβίων - Βελβεντού: Διαγωνισμός για διαμόρφωση πλατείας αγοράς Σερβίων

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
 1  Ο Δήμος Σερβίων - Βελβεντού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ, με προϋπολογισμό 141.820,30 Ευρώ, ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 81.311,50 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%): 14.636,07 Ευρώ
Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 14.392,14 Ευρώ
Απολογιστικά (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%): 3.540,00 Ευρώ
Αναθεώρηση: 1.421,35 Ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 26.519,24 Ευρώ
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση την με αριθμό 10/2014 μελέτη του Δήμου Σερβίων Βελβεντού, ανέρχεται στο ποσό των 113.879,71 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 141.820,30 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας, Πλατεία Ελευθερίας, 50500, Σέρβια, μέχρι τις 11-12-2014 με την προσκόμιση αποδεικτικού κατάθεσης ( στο οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου και η επωνυμία του καταθέτη) της δαπάνης αναπαραγωγής τευχών ποσού 10 € στο Λογαριασμό 493/540014-78 Ε.Τ.Ε. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-12-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3639/2008.
 Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με Φάξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σερβίων - Βελβεντού, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αγγέλη Ειρήνη (τηλ.:2464350135 και 2464350132  Φαξ:2464350140 ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν:
-  στην Α1η και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ανεξαρτήτως νομού έδρας (προϋπολογισμός 87.370,30 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απολογιστικά και απρόβλεπτα)),
-   στην Α1η και άνω  τάξη για έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ανεξαρτήτως νομού έδρας (προϋπολογισμός 14.031,31 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)) και
-  στην Α1η και άνω για έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ανεξαρτήτως νομού έδρας (προϋπολογισμός 12.478,09 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)).
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014(Α160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 2.306,02 ΕΥΡΩ.
    Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
   Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.
6. Το έργο υπάγεται στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται 100% από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
   Το υποέργο με τίτλο: «Διαμόρφωση πλατείας αγοράς»,, θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας Σερβίων» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ : 2012ΣΕ06180013), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «05– Ψηφιακή Σύγκλιση και  Επιχειρηματικότητα στην Π.Δ.Μ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ».
   Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.»
7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την παράγραφο 10 περ. β του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012) σε ποσοστό έως 10% του συμβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής απαιτείται εγγυητική επιστολή σύμφωνα με την παρ. 1 δ του άρθρου 157 του Ν.4281/2014
8. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 273 ( διακόσιες εβδομήντα τρείς) ημερολογιακές ημέρες.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.
10. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στο Eθνικό τυπογραφείο : Αρ. πρωτ.  22654/25-11-2014 και στον Ελληνικό Τύπο: Αρ. πρωτ.  22655/25-11-2014
11. Το κόστος δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.
12. Ο Κύριος του έργουδιατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε υπογραφή της σχετικής σύμβασης στην περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η κοινοτική συγχρηματοδότηση
 Δήμος Σερβίων - Βελβεντού
Νοέμβριος  2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας