Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.     Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία», της πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

 

2.    Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία», της πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

 

3.    Έγκριση ή μη υποβολής προτάσεων για ένταξη και τροποποίηση έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π) 2012-2016.

 

4.    Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», προϋπολογισμού 59.520,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% - Ορισμός υπαλλήλων ως αρμόδιοι επικοινωνίας και υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος.

 

5.    Έγκριση ή μη του από 20.05.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Χαραυγής», προϋπολογισμού 389.569,62 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 149/2021.

 

6.    Έγκριση ή μη του από 16.05.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αισθητική & Λειτουργική αναβάθμιση περιοχής Πάρκου Αγίας Παρασκευής Δ.Δ. Καρυδίτσας», προϋπολογισμού 117.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 226/2018.

 

7.    Ορισμός ή μη Επιτροπών Παραλαβής (προσωρινής & οριστικής) πέντε (5) έργων του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4257/2014 και των άρθρων 170 & 172 του ν. 4412/2016.

 

8.    Έγκριση ή μη της με αριθμό 106/2022, μελέτης, της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών  με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Εκθεσιακού Χώρου ΚΔΒΚ,», προϋπολογισμού 454.708,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

9.    Έγκριση ή μη του τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Τοποθέτηση ειδικού δαπέδου αύλειων χώρων σχολικών μονάδων οικισμών Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 265/2019.

 

10.  Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης (με αναθεώρηση) συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Προσαρμογή Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 228.750,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 6/2020, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, έως 25.07.2022.

 

11.  Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας Σχολικών κτιρίων Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 274.579,13 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 47/2022.

 

12.  Έγκριση ή μη αποδοχής της με αριθμ. πρωτ. 7811/18.03.2022 αίτησης της εταιρείας «ALEXUNDER WEAR ΙΚΕ», για παράταση μίσθωσης ακινήτου του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

 

13.  Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων Ε= 6.953,81 τ.μ., εντός του με αριθμό 1 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Κοζάνης, για πρόσθετες εγκαταστάσεις του αιολικού σταθμού «ΑΣΚΙΟ ΙΙ».

 

14.  Έγκριση ή μη των Πρακτικών Διαγωνισμού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση για «Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων», προϋπολογισμού 947.360,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 359/2020.

 

15. Έγκριση ή μη του από 26.05.2022 Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών των προσωρινών μειοδοτών και κατακύρωση, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 254.400,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 24/2022.

 

16. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου που θα τελεσθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη του α) Αγίου Πνεύματος στην Κοινότητα Δρεπάνου και β) "ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ 2022" στην Κοινότητα Κοζάνης.

 

17.  Έγκριση ή μη της αριθμό 25/2022 (ΑΔΑ:ΩΤΝ6ΟΚΨΕ-4ΝΠ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

 

18.  Έγκριση ή μη της αριθμό 26/2022 (ΑΔΑ:9ΚΚΣΟΚΨΕ-Ο90) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού έτους 2020.

 

19.  Έγκριση ή μη της αριθμό 27/2022 (ΑΔΑ:Ω5ΓΕΟΚΨΕ-Ψ73) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» περί έγκρισης οικονομικού ισολογισμού έτους 2020.

 

20. Έγκριση ή μη της αριθμό 28/2022 (ΑΔΑ:ΨΛΞΠΟΚΨΕ-ΡΤ3) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού έτους 2021.

 

21.  Έγκριση ή μη του ισολογισμού και απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληροδοτήματος «ΚΑΙΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», στην Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

 

22. Έγκριση ή μη του ισολογισμού και απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληροδοτήματος «ΔΙΑΜΑΝΤΗ & ΡΗΓΟΥΛΑΣ ΒΑΝΤΗ», στην Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

 

23. Έγκριση ή μη του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης «Προμήθεια συστημάτων προβολής και μικροφωνικής», προϋπολογισμού 85.824,10 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 235/2021.  

 

24. Έγκριση ή μη δαπανών χρήσης αρδευτικού και κτηνοτροφικού δικτύου νερού ετών 2017-2021 και καταμερισμός στους χρήστες της Κοινότητας Πρωτοχωρίου του Δήμου Κοζάνης.

 

25. Έγκριση ή μη των από 20.05.2022 & 24.05.2022 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, της διαπραγμάτευσης, για την «Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης», προϋπολογισμού 165.704,55 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 54/2022.

 

26. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  Ε= 4.005,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 1 χερσολίβαδου, της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 

27. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 1.670 τ.μ., εντός του με αριθμό 6 χερσολίβαδου (διανομής 1940), της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για πολυετή καλλιέργεια.

 

28. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας κ. Σημανδράκου Ευάγγελου στην Αθήνα, στις 19.05.2022.

 

29. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα, στις 21.05.2022.

 

30. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Καστοριά, στις 25.05.2022.

 

31.  Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στα Ιωάννινα, στις 27.05.2022.

 

32. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

      

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 26 Μαΐου 2022

     

 

             Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας