Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00 διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄) και τη με αριθμ. πρωτ. 20930/31.03.2020 εγκύκλιο αρ.40 του Υπ. ΕΣ. με (ΑΔΑ : 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) για συζήτηση και λήψη απόφασης
πάνω στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1.    Έγκριση ή μη της με αριθμό 34/2020 (ΑΔΑ:ΩΥ7ΤΟΕ7Ζ-0ΨΗ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσης 2020.2.   Ορισμός ή μη Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής εννέα (9) έργων του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4257/2014 και των άρθρων 170 & 172 του ν. 4412/2016.3.   Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτης φύτευσης κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κλείτου» προϋπολογισμού 11.549,09 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 94/2018.4.   Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου για «Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.350.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 108/2012.5.   Έγκριση ή μη τέταρτης (4ης) παράτασης (με αναθεώρηση) συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Κατασκευή πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης» προϋπολογισμού 4.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 95/2011, έως 30.10.2020.6.   Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 402.600,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 95/2018.7.   Έγκριση ή μη του από 16.07.2020 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση για την «Προμήθεια Πληροφορικών πινακίδων τύπου 1» προϋπολογισμού 31.999,44 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 119/2020.8.   Έγκριση ή μη παράτασης (με αναθεώρηση)  προθεσμίας υποβολής παραδοτέων και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 85.943,27 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 292/2018.9.   Έγκριση ή μη της με αριθμό 174/2020 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ), για τις «Υποδομές 2020 – 2021 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη» προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ε= 346.49168 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης.11.  Αποδοχή ή μη της με αριθμ. 12015/19.05.2050 αίτησης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ALEXunder WEAR Ι.Κ.Ε.» για μείωση μισθώματος και αύξηση δόσεων σε παλιότερη ρύθμιση ακινήτου Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨ που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου & Ωριγένους στην Κοινότητα Κοζάνης  του Δήμου Κοζάνης.12. Αποδοχή ή μη της με αριθμ. 22470/12.08.2050 αίτησης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ALEXunder WEAR Ι.Κ.Ε.» για μείωση μισθώματος 40% για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο Μάϊο και Ιούνιο 2020, ακινήτου Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨ που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου & Ωριγένους στην Κοινότητα Κοζάνης  του Δήμου Κοζάνης.13. Αποδοχή ή μη της με αριθμ. πρωτ. 21219/04.08.2020 αίτησης των κ. Αναστασίας, κ. Αθανασίας & κ. Αντωνίου Μαρκοπούλου, για καθορισμό τιμής μονάδος προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης Ε=27,07 τ.μ. στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 0602049 στο Ο.Τ. 1053(08)  σύμφωνα με την αριθμ. 8/1993 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «ΚΟΜΒΟΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Ζ.Ε.Χ.»14. Έγκριση ή μη έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής στους υπαλλήλους του Δήμου των κ. Παπαθανασίου Βασιλείου και κ. Ρουνταρή Γεωργίου για την αντιμετώπιση δαπανών μετακίνησης απορριμματοφόρου οχήματος από την Αθήνα στην Κοζάνη.15. Εξειδίκευση ή μη πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια κορνιζών για τις ανάγκες της Κοβενταρείου αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου16. Έγκριση ή μη της με αριθμό 208/2020 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ), για τις «Υποδομές 2020 – 2021 ΔΕ Ελίμειας» προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.17. Έγκριση ή μη της με αριθμό 177/2020 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ), για τις «Υποδομές 2020 – 2021 ΔΕ Κοζάνης» προϋπολογισμού 280.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.18. Έγκριση ή μη της με αριθμό 208/2020 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ), για τις «Υποδομές 2020 – 2021 ΔΕ Ελλησπόντου» προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.19. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου  «Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Καλαμιάς» προϋπολογισμού 14.996,53 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 51/2017.20. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Ν. Νικόπολης» προϋπολογισμού 498.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 86/2010.21. Τροποποίηση ή μη της με αριθμό 170/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «περί έγκρισης ή μη του από 19.05.2020 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τις «Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου και ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 225.468,70 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 12/2020.22. Έγκριση ή μη ένατης (9ης) τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2020.23. Έγκριση ή μη της με αριθμό 152/2020 μελέτης, για την «Μελέτη εξοπλισμού του έργου «Κτιριακές εγκαταστάσεις Δομών στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες στη ΖΕΠ του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 382.270,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%. 24. Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της πρώτης (1ης) ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων Δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 225/2017, έως 21.10.202025. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

      

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο
Κοζάνη, 27 Αυγούστου 2020
     

           Γρηγοριάδης  Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Μαλούτας Ν. Λάζαρος
Δήμαρχος ΚοζάνηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας