Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Έργα αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ 2,65 εκατ. € για Αιανή και Κρόκο εντάχθηκαν στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Δύο σημαντικά έργα αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, συνολικού ύψους 2.650.189,86 €, τα οποία αφορούν την Αιανή και τον Κρόκο εντάχθηκαν στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», πράξη που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.  

            Πρόκειται για τα έργα

1. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 2.117.669,53 €, και
2. «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 532.520,33 €.

Το πρώτο έργο περιλαμβάνει
- την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), ισοδύναμου πληθυσμού 2900 κατοίκων (οικιστικό σύνολο Αιανής), σε περιοχή νοτιοανατολικά του οικισμού Αιανής, και σε απόσταση 2000 μ. περίπου, από τα όρια του οικισμού,
- την κατασκευή των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών συνολικού μήκους 2462 μέτρων καθώς και των απαιτούμενων συνοδευτικών έργων δικτύων.   
Το έργο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το Μάρτιο του 2018 και να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια.

Το δεύτερο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικού δικτύου μεταφοράς ακαθάρτων για τη σύνδεση του οικισμού Κρόκου του Δήμου Κοζάνης με την υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της πόλης της  Κοζάνης.
Το έργο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το Μάρτιο του 2018 και να ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο.

Τα δύο έργα ακολουθούν τις κατευθύνσεις της οδηγίας (91/271/ΕΟΚ) για την επεξεργασία αστικών λυμάτων και αναμένεται να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του φυσικού και του ανθρώπινου περιβάλλοντος καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων,  συνεισφέροντας στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη και ωφελώντας τον πληθυσμό τόσο των δύο οικισμών όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Από τη ΔΕΥΑΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας