Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Τεχνική συνάντηση για την ευαισθητοποίηση δυνητικών δικαιούχων του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) – Μονάδα
Δικτύωσης και Δημοσιότητας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ
(ΕΥΕ
ΠΑΑ) – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν τεχνική συνάντηση σχετικά με την
προετοιμασία και την ενεργοποίηση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.
Η τεχνική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη, την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου
2017, στo Αμφιθέατρο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Κτίριο
ΖΕΠ Κοζάνης, ώρα 10:00-14:00.
Κύριος στόχος της τεχνικής συνάντησης είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη των
φορέων αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ενθάρρυνση
δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας ΕΣΚ, στο
πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.
Στόχος του Μέτρου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας κυρίως μεταξύ των γεωργών
και της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και άλλων φορέων, και η προώθηση της
καινοτομίας με σκοπό:
 την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή
(γεωργικές εκμεταλλεύσεις), στον τομέα των τροφίμων, των τοπικών κυρίως
προϊόντων,
 την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που
συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή.
Η συνάντηση αυτή απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους συλλογικών σχημάτων του
αγροτικού τομέα όπως Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), Ομάδες
παραγωγών (ΟΠ), σε εκπροσώπους της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας, σε
στελέχη των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟΠ) και των
Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας, της
Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων (ΔΑΥ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκπροσώπους του
ΓΕΩΤΕΕ, σε τεχνικούς συμβούλους, καθώς και σε Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και Φορείς
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Κοζάνη, 2 Νοεμβρίου 2017
Αμφιθέατρο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας,
Κτίριο ΖΕΠ Κοζάνης, Ώρα Διεξαγωγής: 10:00-14:00
10:00-10:30 Προσέλευση
Χαιρετισμοί
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κος Θεόδωρος Καρυπίδης
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,
κος Χαράλαμπος Κασίμης
10:30-12:00 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΑ
Συντονισμός
Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου, Προϊσταμένη Μονάδας Δικτύωσης &
Δημοσιότητας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
Προοπτικές συνεργασίας και καινοτομίας στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020
Ευαγγελία Τζουμάκα, Στέλεχος Μονάδας Προγραμματισμού Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Χαράλαμπος Κιουρτσίδης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός του πλαισίου δημιουργίας Ε.Ο. της Ε.Σ.Κ. για την παραγωγικότητα
και βιωσιμότητα της Γεωργίας
Μαρία Τσάρα, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020
Συζήτηση-Ερωτήσεις
12:00-12:30 Διάλειμμα
12:30-13:30 Συζήτηση για καταγραφή αναγκών – προτάσεων και ανταλλαγή απόψεων
13:30-14:00 Συμπεράσματα – Επόμενα βήματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας