Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία  ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με αντικείμενο την ολοκλήρωση σύστασης της εταιρίας,  την παροχή της λογιστικής  υποστήριξης με την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων και τη  σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσεως σύμφωνα με τα ΕΛΠ για το χρονικό διάστημα από τη σύσταση( εντός Ιουλίου) μέχρι 31/12/2018 προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 3.500,00 ευρώ συν ΦΠΑ 24%.  


Άρθρο 1
Αντικείμενο εργασίας

1.Ενημέρωση Λογιστικών αρχείων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014)
α. Ενημέρωση των λογιστικών αρχείων σε καθημερινή βάση καθώς και την τήρηση αυτών σε λογιστική και φορολογική βάση σύμφωνα με τους κανόνες των ΕΛΠ (Ν 4308/2014). Την επίβλεψη ελέγχου συνδέσεων και μεταφοράς αρχείων μεταξύ Λογιστικών βιβλίων και περιφερειακών προγραμμάτων (προμηθευτές- πελάτες- μισθοδοσία κλπ) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Λογιστικής και την υφιστάμενη νομοθεσία.
β. Ενημέρωση σε νέα θέματα Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) Φορολογικής Νομοθεσίας, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Προμηθειών Δημοσίου και Ευρύτερου δημόσιου Τομέα και Ν.Π.Ι.Δ.

2. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014)

α. Σύνταξη ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε λογιστική και φορολογική βάση με βάση της αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων    ( Αποτελεσμάτων χρήσης, Ισολογισμού, κλπ) καθώς και του προσαρτήματος (σημειώσεις) που συνοδεύει τις εν λόγω καταστάσεις με βάση όσα προβλέπονται στα ΕΛΠ (Ν 4308/2014). β. Παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

 3. Σύνταξη διαφόρων στατιστικών και αναφορών
α. Υποστήριξη της Επιχείρησης σχετικά με την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και συγκέντρωση των στατιστικών δεδομένων που αναφέρονται στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού και Απολογισμού Εσόδων και Δαπανών (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας).
β. Σύνταξη στατιστικών δελτίων και ειδικών αναφορών προς τη διοίκηση της Επιχείρησης
γ. Οργάνωση του Οικονομικού αρχείου, του αρχείου αναθέσεων και συμβάσεων της Επιχείρησης και παρακολούθηση ενημέρωσής του,
δ. Υποστήριξη του ελέγχου των προμηθειών με βάση τον προϋπολογισμό
ε. Υποστήριξη της Διοίκησης   στην εκτέλεση διοικητικών και οικονομικών εργασιών για την πραγματοποίηση των οικονομικών συναλλαγών της Επιχείρησης.
στ. Υποστήριξη της παρακολούθησης των συμβάσεων με βάση τον προϋπολογισμό και ενημέρωση της Διοίκησης
.


΄Αρθρο  2

Τρόπος και τόπος εκτέλεσης των εργασιών
Οι παραπάνω εργασίες θα παρέχονται στα γραφεία του αναδόχου λογιστή. Για την ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται γραπτή ενημέρωση ανά μήνα και μια φυσική παρουσία επίσης ανά μήνα σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Τρόπος – τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με έκπτωση επί της καθαρής τιμής του τιμολογίου της υπηρεσίας (έκθεση εργασιών – δαπάνης) που θα εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων 2Ο όροφος  στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (πρώην Νομαρχία Κοζάνης) στην οδό Δημοκρατίας 27 την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, με ώρα έναρξης αποδοχής των προσφορών στις 15:00 και ώρα λήξης στις 15:30.


Άρθρο 4

  Γενικά προσόντα διαγωνιζομένων
 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών προσώπων, που είναι κάτοχοι πτυχίου αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτέχνη Α΄ τάξης τα φυσικά πρόσωπα, τα δε νομικά πρόσωπα άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, βάσει του Νόμου 2515/97 και Π.Δ. 340/98 και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
   

Άρθρο 5

  Δικαιολογητικά συμμετοχής
 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
1.Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, εκδόσεως το πολύ έξη μηνών πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού
2.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
3.Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων ή των μελών της διοίκησης που έχουν σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση.
Εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ασφαλιστική ενημερότητα απαιτείται και για τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται ο εργοδότης.
4. Άδεια Α΄ τάξης Λογιστή Φοροτέχνη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, βάση του Ν. 2515/97 και Π.Δ. 340/98 για τους διαγωνιζόμενους Φυσικά Πρόσωπα η του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, για τους διαγωνιζόμενους νομικά πρόσωπα και κοινοπραξίες.
5. Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Παροχής Λογιστικών-Φοροτεχνικών Υπηρεσιών από τα Οικονομικό  Επιμελητήριο Ελλάδας, βάσει του Ν. 2515/97 και Π.Δ.340/98 για τα διαγωνιζόμενα Νομικά πρόσωπα.


Άρθρο 6
Στοιχεία τεχνικής προσφοράς

Στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνονται τα έγγραφα/έντυπα της προσφοράς από το περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Το περιεχόμενο του Φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνει τα εξής:

Α. Πενταετής  τουλάχιστον εμπειρία του προσφέροντος σε επιχειρήσεις του δημοσίου  ή ιδιωτικού τομέα η οποία θα αποδεικνύεται:
α. Από αναλυτική κατάσταση δραστηριοτήτων που θα επισυνάπτεται στην προσφορά και στην οποία θα φαίνονται οι επιχειρήσεις, το αντικείμενο της συνεργασίας και η διάρκειά της.
β. Από τους ισολογισμούς των ως άνω επιχειρήσεων πέντε  τουλάχιστον χρήσεων.

Γ. Έδρα ή υποκατάστημα του φυσικού ή νομικού προσώπου στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 7
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών

Ι. Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:
«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κεφαλαία γράμματα και η επωνυμία του ενδιαφερόμενου.
Μέσα σ’ αυτόν τον φάκελο τοποθετούνται: 
Ι.1 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» όπου τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται από το άρθρο 6 της παρούσας προκήρυξης.
Ι.2. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όπου τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται από το άρθρο 5 της παρούσας προκήρυξης.
Ι.3 Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι φέρουν την επωνυμία του ενδιαφερομένου.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται  για εταιρείες, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

ΙΙ. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή του διαγωνισμού αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.


Άρθρο 8
Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών
 Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή του διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, μέχρι να λήξει ο χρόνος που  ορίζεται στη προκήρυξη.
Μόλις παρέλθει η προκαθορισμένη ώρα, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών.
Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, με την παρουσία των διαγωνιζόμενων, τα δικαιολογητικά κατά σειρά επίδοσης των προσφορών.
Οι εσωτερικοί φάκελοι της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», παραμένουν σφραγισμένοι.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων οι παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται μυστική.
Στη μυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν.
Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν.
Ανάδοχος ανακηρύσσεται βάση της χαμηλότερης τιμής που θα προκύψει ύστερα από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Σε περίπτωση που περισσότεροι πρόσφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει τα πρακτικό του διαγωνισμού.

Άρθρο 9
Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού
 Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής  του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή του. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην γραμματεία  2Ο όροφος  στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (πρώην Νομαρχία Κοζάνης) στην οδό Δημοκρατίας 27
 Άρθρο 10
Τρόπος καταβολής του τιμήματος
Η πληρωμή  του αναδόχου του έργου θα γίνεται ανά τρίμηνο και μετά την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών.


Άρθρο 11
Ενημέρωση και βοήθεια του διαδόχου
Ο ανάδοχος μετά τη λήξη της σύμβασής του, υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία και ενημέρωση και γενικά να βοηθήσει τον διάδοχό του, για διάστημα 30 ημερών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας.


Άρθρο 12
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
 Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και στο τηλ. 6975903825.


Άρθρο 13
Αποβολή αναδόχου
Σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης του έργου  η Κοινωφελής επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης του αναδόχου (εγγράφως) χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για το εναπομένον χρονικό διάστημα.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας