Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο
Σε συνεδρίαση την Tρίτη 27/06/2017 και ώρα  10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017»
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή στις αυλόπορτες του κτιρίου του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης»
 4. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για  το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βοϊου» Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης  του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στo Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς
 6. Έγκριση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στo Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης        #30.000,00 € Π.Ε.Φλώρινας
 8. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ» Π.Ε.Φλώρινας
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης        #35.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας
 10. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 11. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016"
 12. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου :"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ της ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ"
 13. Έγκριση αποστολή πρακτικών Διαγωνισμού του έργου :"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΕΠ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ"
 14. Έγκριση πρακτικών Διαγωνισμού του έργου :"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ στην ΤΚ ΛΕΒΑΙΑΣ"Π.Ε.Φλώρινας
 15. Έγκριση  Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου :"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ" Π.Ε.Φλώρινας
 16. Έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία: «Αποτύπωση, σχεδιασμός και υλοποίηση κατακρήμνισης του επικίνδυνου βραχώδους όγκου στην Ε.Ο Νεστορίου – Πεύκου (7ο χλμ  από το Νεστόριο), με χρήση εκρηκτικών υλών»,προϋπολογισμού 59.600,00 € Π.Ε.Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία: «Καθαρισμός Επ. Δικτύου από προϊόντα κατολισθήσεων», προϋπολογισμού 24.800,00 € Π.Ε.Καστοριάς
 18. Προέγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο:«ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΑΤΩΜΑΤΑ” Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)»
 19. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π. Ε Κοζάνης
 21. Έγκριση απευθείας ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Κοζάνης
 22. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης ποσού 5.016,00€ στον Αλέξανδρο Κρυστάμτση του Ιορδάνη πρώην υπαλλήλου της Π.Ε.Φλώρινας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 993/79 & 1188/81 σε συνδυασμό με το Ν.3320/2005 λόγω συνταξιοδότησης γήρατος
 24. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανακαίνιση-Συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαίδας»
 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του  εκπολιτιστικού – εξωραϊστικού συλλόγου Κρανοχωρίου  με την Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός εκτυπωτή για τις ανάγκες υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών  και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή του κινητήρα του τράκτορα του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για εργασίες αμμοβολής, συντήρησης και βαφής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για ηλεκτρολογικές εργασίες (προμήθεια και τοποθέτηση μετασχηματιστών για λάμπες) στο χώρο της βιβλιοθήκης της Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ) και έκδοσης κάρτας καυσαερίων για οχήματα του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μιας Ελληνικής σημαίας και μιας σημαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανάγκες του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών  και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή – συντήρηση του διαγραμμιστικού μηχανήματος έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για ξυλουργικές εργασίες που απαιτούνται για επισκευές θυρών στην Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχ/τος  της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αποκατάσταση βλάβης (απόφραξης) του δικτύου αποχέτευσης στο κτήριο της Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχ/τος  της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια 3 καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση πιστοποιητικών ελέγχου ταχογράφων για υπηρεσιακά οχήματα του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή παρελκόμενου στο μηχάνημα έργου με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118400, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή της αντλίας πετρελαίου & των μπεκ του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση απόφασης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αντλίας περιστροφής για τον ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών συνεργείου για τις ανάγκες επισκευής & συντήρησης των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 43. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ψηφιακού μετρητή λίτρων πετρελαίου, για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών 'Εργων της Π.Ε. Καστοριάς
 45. Έγκριση της δαπάνης που αφορά υπερωρίες β εξαμήνου έτους 2017 για τους υπαλλήλους των Δ/νσεων της Π.Ε.Κοζάνης
 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής του κινητήρα του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 47. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ - ως τρίτη (Γ) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανώντης Π.Δ.Μ. συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα
 48. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια στρόφαλου μηχανής, για την επισκευή του κινητήρα του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405., του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118408, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του φορτωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 41192, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής της αντλίας πετρελαίου & των μπεκ του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 52. Έγκριση της επιτροπής παραλαβής των εργασιών «Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού Δικτύου            Π.Δ.Μ.,Καθαρισμός Τεχνικών και Λοιπών Στοιχείων Απορροής Υδάτων –έργα  Ορεινής και Πεδινής Υδρονομίας - Έργα Αντιμετώπισης Χειμαρολόβας»Π.Ε.Καστοριάς
 53. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης των δαπανών της εκδήλωσης αθλητικού περιεχομένου «Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro» στα Γρεβενά από 30-06-2017 έως 02-07-2017
 54. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής του χορτοκοπτικού εξαρτήματος, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 55. Έγκριση αντικατάστασης μέλους της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών καθώς και της επιτροπής παραλαβής όσο αφορά το έτος 2017
 56. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς
 57. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Μορφωτικός Ομιλος Σερβίων «Τα Κάστρα» και πιο συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα 3, 6 και 7 Ιουλίου 2017
 58. Έγκριση της παραλαβής της «προμήθειας και εγκατάστασης της ομβροδεξαμενής στον βοσκότοπο ΄΄Σφήκα΄΄»Π.Ε.Φλώρινας
 59. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 60. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 61. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 62. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 63. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 64. Έγκριση ανάκλασης της αριθμ. 69/2017 (ΑΔΑ: 71Β37ΛΨ-ΨΥΤ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ και έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών για τα έργα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1 000.000,00 ει/ρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α. (Ν 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα άρθρο 221 παρ.8 α (όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων) για το έτος 2017
 65. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ» στις 15 Ιουλίου 2017 στα Άλωνα
 66. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συλλόγου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Παπαγιάννη προς τιμή των αποδήμων, στις 14 Ιουλίου 2017 στο Τοπικό Διαμέρισμα Παπαγιάννη
 67. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου <<ΘΗΣΕΑΣ>> Πολυποτάμου, προς τιμήν των αποδήμων, στις 9  Ιουλίου 2017 στον Πολυπόταμο
 68. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Βεύης <<Μακεδονικός Βεύης>> προς τιμήν των αποδήμων στις 28 &29  Ιουλίου 2017 στο Τ.Δ. Βεύης
 69. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Καλλινίκης <<ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ>>, στις 19 και 20 Ιουλίου 2017 στην Άνω Καλλινίκη
 70. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Νεοχωρακίου, προς τιμήν των αποδήμων στις 23 Ιουλίου  2017 στο Νεοχωράκι.
 71. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου
 72. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη κ.Σημανδράκου Ευάγγελου Π.Ε.Γρεβενών
 73. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου γυναικών Μαυροχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς
 74. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού εξωραϊστικού συλλόγου «Το Απόζαρι» με την Π.Ε. Καστοριάς
 75. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών μουσικής στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου γυναικών Μαυροχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς
 76. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ευξείνου Λέσχης Άργους Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς
 77. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Το Τσαρσί» με την Π.Ε. Καστοριάς
 78. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την επισκευή μηχανήματος φορτηγάκι NISSAN 5409
 79. Έγκριση της διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 1-1 έως 31-5-2017
 80. Έγκριση της διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ. Ν.Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 1-1 έως 31-5-2017
 81. Έγκριση της διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ. Ν.Νοσοκομείο Μαμάτσιο-Μποδοσάκειο για το χρονικό διάστημα από 1-1 έως 31-05-2017
 82. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου
 83. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 11/2017
 84. Έγκριση της δαπάνης που αφορά υπερωρίες β εξαμήνου έτους 2017 για τους υπαλλήλους των Δ/νσεων της Εδρας
 85. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας κ.Στέφανου Μπίρου
 86. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας