Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
    Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού  διακηρύττει ότι την 21η του μηνός  Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο   Σερβίων Βελβεντου,
θα διεξαχθεί δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.  Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Τ. Β' αρ. 185/23-3-1993) καθώς και του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.». Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Ο κωδικός της πράξης είναι: 175288 και πρόκειται για το 1ο υποέργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 20/2011 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερβίων Βλβεντου, ανέρχεται στο ποσό των 494.308,94  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 608.000,00 ΕΥΡΩ (με 23% Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Σερβίων Βελβεντου - Πλατεία Ελευθερίας,  μέχρι  την 20η Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία ανάλογων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα Οικεία Επιμελητήρια.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 5 % επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης των ειδών με ΦΠΑ δηλαδή 30.400,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σερβίων Βελβεντου.  
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
Η προθεσμία περάτωσης της προμήθειας είναι εκατόν είκοσι (120)   ημερολογιακές ημέρες.
Στην προμήθεια του εξοπλισμού συμπεριλαμβάνεται και η εργασία για το «ξεμοντάρισμα» της παλιάς εγκατάστασης καθώς επίσης και κάθε απαραίτητη εργασία τοποθέτησης του νέου εξοπλισμού και η δοκιμή για την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του. (Το κόστος αυτό αναλαμβάνεται από τον προμηθευτή και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προμήθειας).
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8)
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων Βελβεντού.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σερβίων Βελβεντού, αρμόδιος υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Θεοδωρίδης Εμμανουήλ (τηλ.: 2464350132, 2464350100, 2464350106 Φαξ: 2464350140) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η δημοσίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έγινε στις 26-5-2012
 Σέρβια, 28/5/2012
Ο Δήμαρχος
 Βασίλειος Κωνσταντόπουλος
 ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΛΗΨΗ
 1 pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 2 pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 3 pdf ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 4 pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 5 pdf ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 6 pdf ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 7 pdf ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 8 pdf ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 9 pdf ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας