Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: Εκμίσθωση φωτοτυπικού μηχανήματος από Δήμο Σερβίων - Βελβεντου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΜΙΣΘΩ ΣΗ ΦΩ ΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚ Ν ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ ΤΟΥ Δ ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩ Ν - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
    Ο Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η «Μίσθωση Φωτοτυπικού Μηχανήματος», για ένα (1) έτος για την ξυπηρέτηση αναγκών διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (€ 3.690,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο του
Δήμου Σερβίων - Βελβεντού την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 12:00
Ώρα λήξης και παραλαβής προσφορών: 13:00

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 5% πί της συνολικά προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται:
Καθημερινά από το Δ ημαρχείο Σερβίων - Βελβεντού,
Γραφείο Προμηθειών
Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 50500, Σέρβια
Ώρες Εξυπηρέτησης: 09:00 - 14:00
Τηλέφωνο: 2464350105 FAX: 2464024655
Πληροφορίες κα Παπαδημητρίου Δέσποινα
 
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
pdf ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
pdf ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
pdf ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας