Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Συμμετοχή και συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης στο ερευνητικό έργο «BERLIN – «Οικονομικά αποδοτική αναμόρφωση δημόσιων κτηρίων σε έξυπνα και ανθεκτικά νανοδίκτυα με χρήση αποθήκευσης».

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και επιθυμώντας να συμβάλλει με συγκεκριμένες προτάσεις στην ενεργειακή μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, συμμετέχει σε ένα νέο ερευνητικό έργο με τίτλο «BERLIN«Οικονομικά αποδοτική αναμόρφωση δημόσιων κτηρίων σε έξυπνα και ανθεκτικά νανοδίκτυα με χρήση αποθήκευσης» – “Cost-effective rehabilitation of public buildings into smart and resilient nano-grids using storage».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI CBC Med 2014-2020, της μεγαλύτερης διασυνοριακής συνεργασίας που ενώνει 14 παράκτιες περιοχές για την προώθηση της δίκαιης, ισότιμης και βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να προωθήσει τη διασυνοριακή ολοκλήρωση και να αξιοποιήσει τα εδάφη και τις αξίες των συμμετεχουσών χωρών.
Το έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ εκτός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια του Cagliari (Ιταλία) και Ben Gurion (Ισραήλ), οι Ισραηλινές Δημοτικές Αρχές Eilat και Hevel Eilot και o Οίκος Deloitte (Κύπρου). Υποστηρίζεται, επίσης, από τους Δήμους Κοζάνης και Ussaramanna (Ιταλία) και την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας. Η συνολική χρηματοδότησή του ανέρχεται στα €2.868.267 από την οποία το 90% καλύπτεται από την Ε.Ε. (€2.581.440).
Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση διασυνοριακών πιλοτικών έργων για την ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με βάση τα νανοδίκτυα, το θεμέλιο λίθο των έξυπνων μικρό-δικτύων. Το έργο θα επικεντρωθεί στην αύξηση της διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο, σε συνδυασμό με την αποθήκευσή της και τη διαχείριση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια. Πρόθεση της συνεργασίας είναι να καταστούν τα δημόσια κτήρια πιο πράσινα, έξυπνα, καινοτόμα και ταυτόχρονα βιώσιμα. Κατά τη διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν οκτώ (8) πιλοτικές δραστηριότητες, οι οποίες θα συνδυάζουν αποτελεσματικά συστήματα φωτοβολταϊκών, αποθήκευσης ενέργειας, έξυπνων δικτύων, αυτοματισμού κ.λπ. ώστε να υλοποιηθεί ένα αυτόνομο νανοδίκτυο. Οι δύο (2) από αυτές θα υλοποιηθούν στην περιοχή της Κοζάνης.
Μέσω του έργου θα επιτευχθεί σε επίπεδο πιλοτικών κτηρίων μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ενώ από τα αποτελέσματά του θα επωφεληθούν και άλλες μεσογειακές και ευρωπαϊκές περιφέρειες ενώ ταυτόχρονα θα ενισχυθεί το ενδιαφέρον και η ικανότητα των δημόσιων αρχών για ενεργειακό εκσυγχρονισμό. Μακροπρόθεσμα, το έργο θα ενθαρρύνει την ευρεία υιοθέτηση πολιτικής για την αύξηση της διείσδυσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων στο δίκτυο και των υψηλών επιπέδων αυτάρκειας των κτηρίων. Επιπρόσθετα, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της έρευνας και τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και το ενδιαφέρον των τοπικών επαγγελματιών στον τομέα των κτηρίων για την εκπόνηση νέων καινοτομιών για υψηλής απόδοσης κτήρια, καθώς και επιχειρηματικών ευκαιριών και ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα ανακαίνισης κτηρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου στο Παν. Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητή Γεώργιο Χ. Χριστοφορίδη, στο τηλ.: +2461 68237 ή στο email: gchristoforidis@uowm.gr, ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.enicbcmed.eu/projects/berlin.

Disclaimer: This document has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of University of Western Macedonia and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or the Programme management structure.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας