Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


σε συνεδρίαση την Τρίτη 03/03/2020 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα: 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής   Ανάπτυξης  κ. Γεώργιου Βαβλιάρα
 3. Ακύρωση της έγκρισης της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου λόγω μη πραγματοποίησης
 4. Ακύρωση της έγκρισης της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Ιωάννη Κιοσέ
 5. Ορισμός δικηγόρου
 6. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικών ετών 2020-2023
 7. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Προμήθειας Καυσίμων Π.Ε. Φλώρινας για τα έτη  2020-2021
 8. Έγκριση του πρακτικού εξέτασης ένστασης, κατά της αριθμ. 123/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 9.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορά μέρος του έργου «Δημιουργία Master  Plan  για  τη  διαχείριση  των  ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς»

10.  Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

 1. Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 18ης Φεβρουαρίου 2020 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Οριζόντια σήμανση κόμβων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», Προϋπολογισμού: 53.200,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 2. Έγκριση  συγκρότησης  επιτροπής  για  τη  διενέργεια  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού,  του  έργου:«Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης, έτους 2019 - 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Π.Δ.Μ», Προϋπολογισμός μελέτης: 4.370.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Αγορά υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης (Περιφερειακός Ανατολικού)»
 4. Έγκριση δαπάνης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, στη συνδιοργάνωση του Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΟΚΔΙΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων Δημοσίων Ιδιωτικών Σχολείων), που θα διοργανωθεί στην Κοζάνη 21 και 22 Μαρτίου 2020
 5. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 6. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

17.   Έγκριση  του από 24-02-20 πρακτικού διενέργειας  Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού  για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2020 - 2021, προϋπολογισμού 160.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

18.   Έγκριση  μεταφοράς μαθητών  με γονική μέριμνα στην ΠΕ Γρεβενών για το σχολικό έτος 2019-2020

19.  Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

20.  Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της ΠΕ Γρεβενών για ένα (1) έτος

21.  Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Άσκησης μίας (1) σπουδάστριας Τ.Ε.Ι.

22.  Έγκριση πρακτικού  κατακύρωσης του  Συνοπτικού Διαγωνισμού  επιλογής  αναδόχου ή αναδόχων  για την εκτέλεση της υπηρεσίας  της  μαγνητοφώνησης και  απομαγνητοφώνησης των πρακτικών  1) του  Περιφερειακού Συμβουλίου 2)  της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2020» CPV:79550000-4

23.  Έγκριση 4ης Τροποποίησης της 2459/5-11-19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΞΕ87ΛΨ-Μ7Ν) περί τροποποίησης των συμβάσεων αναδόχων της διακήρυξης 5/2018 της ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία ή ΔΧ επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020

 1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ
 2. Έγκριση  πρακτικού κατακύρωσης του Συνοπτικού   Διαγωνισμού  επιλογής  αναδόχου ή αναδόχων  για την εκτέλεση της υπηρεσίας  Α)  Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης Β) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε ΚοζάνηςΣημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.Γεώργιος Κασαπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής ΜακεδονίαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας