Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

σε συνεδρίαση την Τρίτη 28/06/2022 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 298.816,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών)
 2. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), για την αξιολόγηση των συγκοινωνιακών αναγκών και την αναδιάρθρωση του δικτύου των δημόσιων επιβατικών μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού: 90.000,00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών)
 3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ: 1) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και 2) των Δήμων α)Γρεβενών και β) Δεσκάτης, για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΝΗΣΙ - ΚΑΡΠΕΡΟ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 4. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΟΤΣΙΚΟΥ προϋπολογισμού 280.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση 1ης Τροποποίησης 2022 του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 6. Έγκριση του  1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ   Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Κοινότητας Αγίας Κυριακής» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προ στασίας Κοινότητας Αγίας Κυριακής»,  προυπ.  205.000,000 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (προσωρινός ανάδοχος) του έργου:  «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση των όρων μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 12. Έγκριση ακύρωσης  και τροποποίησης των 1437/21 και 1559/21 αποφάσεων του  «Ανοικτού Ηλεκτρονικού    Διαγωνισμού  επιλογής  αναδόχου  ή αναδόχων  για την εκτέλεση της υπηρεσίας  1. Φύλαξη Διοικητηρίου Κοζάνης (Δημοκρατίας 27) (CPV 79713000-5) 2. Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (θέση Αγροκήπιο) (CPV 79713000-5)» της οικονομικής επιτροπής Π.Δ.Μ σύμφωνα με την απόφαση  Σ 894/2022  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομιών Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, προμήθειας και μεταφοράς 11.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομιών Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση δρομολογίων   μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2022-2023 σύμφωνα  με το έγγραφό 101258 24/6/2022  της Διεύθυνσης Βιομηχανίας,  Εμπορείου, Παιδείας και Απασχόλησης  και των όρων  της  1η πρόσκλησης της Π.Δ.Μ  ΠΕ Κοζάνης για την υποβολή οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΣΑ 135783/21 για την μεταφορά μαθητών ΠΕ Κοζάνης σχολικού έτους 2022-2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομιών Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση των Πινάκων δρομολογίων δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας στα πλαίσια του σχολικού έτους 2022-2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας & Απασχόλησης)
 16. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής, Γνωμοδότηση Τροποποίησης της αριθμ. 205195/31-12-2021 (ΑΔΑ:6Γ8Δ7ΛΨ-ΧΡΘ) σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαδικασίας Ανταλλαγής Εμπειριών, Διαχείρισης και Επικοινωνίας των πρόσθετων δραστηριοτήτων του έργου  REGIO-MOB (5th Call Interreg Europe)» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής, Γνωμοδότηση Μετάθεσης του χρόνου Παράδοσης -Εγκατάστασης των υλικών της αριθμ. 159337/19-10-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV009391213 2021-10-20) σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλευρικών ενημερωτικών πινακίδων για τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων με άγρια ζώα και πληροφοριακών πινακίδων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE - CROSSING» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 18. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση και προστασία φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσοβούνου και Πραμόριτσα» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Δράσεων)
 19. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 20. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.728,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εξοπλισμού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Κοζάνης, ενόψει μετεγκατάστασης του σε νέο μισθωμένο κτίριο (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομιών Υπηρεσιών)
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.990,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων κατεδάφισης σταυλικών εγκαταστάσεων στον Οικισμό Νέου Κόμανου ΠΕ Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομιών Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση δαπάνης πληρωμής τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση δαπανών έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση δαπάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 29. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του περιφερειακού συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 30. Έγκριση της μετακίνησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφεριεάρχη Π.Ε. Φλώρινας, στην 1η/15-06-2022 συνεδριαση της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεοδνίας
 32. Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφρειαρχών και της Προέρδου του Περιφερειακού Συμβουλίσου στην 13η Συνεδρίαση του Π.Σ.
 33. Έγκριση των εκτός έδρας με3τακινήσεων των Περιφερειακών Συβμούλων στην 13η Συνεδρίαση του Π.Σ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας