Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Το … Συντηρητικό ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε το ΕΚΑΣ και ο προστάτης των φτωχών και των αδυνάτων ,…… Αριστερός ΣΥΡΙΖΑ το καταργεί!!!!!!

Γράφει ο Θεοδόσης Μακρυγιάννης.
Λένε ότι η λήθη είναι προσόν όπως και η μνήμη. Και αυτό είναι αληθές γιατί αν  το άτομο δεν ξεχάσει μερικές δυσάρεστες καταστάσεις που του έτυχε να του συμβούν  στη ζωή του και τις έφερε συνέχεια στο μυαλό του, η ζωή του θα ήταν ένα συνεχές μαρτύριο.
Μερικά πράγματα, όμως, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, αν  μάλιστα αυτά είναι ευχάριστα και πρέπει να τα υπενθυμίζουμε σε εκείνους που σκόπιμα προσπαθούν να τα  αποσιωπήσουν και να τα αποκρύψουν. Κλασική περίπτωση αποτελεί η θεσμοθέτηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)
Το επίδομα αυτό  θεσμοθετήθηκε από το … επάρατο ΠΑΣΟΚ  και άρχισε να καταβάλλεται στους συνταξιούχους από 1-Ιουλίου 1996. Ο τότε  ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ  και  σημερινός διάδοχός του ΣΥΡΙΖΑ , αν δεν με απατά η μνήμη μου ΔΕΝ ψήφισε το σχετικό νόμο, επειδή το επίδομα του ΕΚΑΣ το θεωρούσε…… φιλοδώρημα!!!!!!
Τώρα όχι μόνο καταργεί για πάντα το ΕΚΑΣ αλλά ζητάει από 80.000 μικροσυνταξιούχους να επιστρέψουν αναδρομικά όσα χρήματα έλαβαν από 1-1-2016
Η απόλυτη διαστροφή, η απόλυτη ασυνέπεια, το απόλυτο ψεύδος. Και δεν φτάνει μόνο αυτό  Ο Πρωθυπουργός στη Βουλή δηλώνει ότι δεν θα ζητηθούν τα χρήματα αυτά, ενώ ταυτόχρονα ψηφίζει το νόμο, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται η αναδρομική είσπραξη!!!!!
Και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ  στα κανάλια συνεχίζουν να ψεύδονται ισχυριζόμενα ότι το ΕΚΑΣ δεν κόβεται και  ότι θα χάσουν οι συνταξιούχοι θα αναπληρωθεί με ποσό που θα προέλθει από ένα ταμείο το οποίο δεν έχει συσταθεί  και το οποίο θα προικοδοτηθεί από το …..πλεόνασμα του πλεονάσματος, για τη σύσταση του οποίου οι αιμοσταγείς δανειστές δεν συμφωνούν.
Βέβαια οι συνταξιούχοι που τους κόβεται το ΕΚΑΣ εγκατέλειψαν ομαδικά το ΠΑΣΟΚ για να μετακομίσουν στον… κήπο της Εδέμ του ΣΥΡΙΖΑ, όπου μόνο ποτάμια με γάργαρα νερά θα έρρεαν, πουλάκια θα κελαηδούσαν και το χρήμα θα έρρεε άφθονο στις τσέπες τους. Τώρα θρηνούν και οδύρονται αλλά « στον άδη ουκ έστι μετάνοια» Δυστυχώς.
Για του λόγου το αληθές παρατίθεται στη συνέχεια η σχετική Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου, η οποία προβλέπει τη θεσμοθέτηση του ΕΚΑΣ  από το …. ΠΑΣΟΚ και . Λογιστάκο Σημίτη.
Κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: "Μέτρα ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων", που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 211 Α729.8.1996), η οποία έχει ως εξής:
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μέτρα ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη, εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να ενισχυθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι του Δημοσίου, αποφασίζουμε:
Αρθρο 1
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)
1. Στους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου γενικά, χορηγείται κατά μήνα από 1ης Ιουλίου 1996 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.).
2. Το ανωτέρω επίδομα δικαιούνται οι από Ιδιο δικαίωμα ή από μεταβίβαση συνταξιούχοι και βοηθηματούχοι εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους κατά την 1η Ιουλίου 1996.
Ειδικά για τα πρόσωπα των υποπεριπτώσεων αα και ββ' της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 1041/1979, ΦΕΚ 292 Α). τα οποία λαμβάνουν σύνταξη ή βοήθημα από ίδιο δικαίωμα, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του αναφερόμενου στο προηγούμενο εδάφιο ορίου ηλικίας.
β. Το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από συντάξεις, κύριες και επικουρικές, συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων ή βοηθημάτων, καθώς και από απασχόληση δεν έχει υπερβεί κατά το έτος 1995 το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) δραχμών.
γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα κατά το ίδιο ως άνω έτος δεν έχει υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) δραχμών.
δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα δεν έχει υπερβεί κατά το έτος 1995 το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.800.000) δραχμών.
3. Το επίδομα της παραγράφου 1 ανέρχεται σε:
α) δραχμές έντεκα χιλιάδες τετρακόσιες (11.400) για όσους λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη (κύρια και επικουρική) ή βοήθημα μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές.
β) δραχμές οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (8.550) για όσους λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη ή βοηθήματα από εκατό χιλιάδες μία (100.001) μέχρι εκατόν τέσσερις χιλιάδες (104.000) δραχμές.
γ) δραχμές πέντε χιλιάδες επτακόσιες (5.700) για όσους λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη ή βοήθημα από εκατόν τέσσερις χιλιάδες μία (104.001) μέχρι εκατόν επτά χιλιάδες (107.000) δραχμές και
δ) δραχμές δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (2.850) για όσους λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη ή βοήθημα από εκατόν επτά χιλιάδες μία (107.001) μέχρι εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δραχμές.
Με τον όρο σύνταξη νοείται εκτός της κύριας σύνταξης που λαμβάνει ο συνταξιούχος από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και τα τυχόν καταβαλλόμενα μερίσματα, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις.
4. Το Ε.Κ.Α.Σ. χορηγείται και σε εκείνους που θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την 1η Ιουλίου 1996, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στους συνταξιούχους και βοηθηματούχους που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την ημερομηνία αυτή το Ε.Κ.Α.Σ. αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης – Δικαιολογητικά
……………………………………
………………………………………
10. Το Ε.Κ.Α.Σ. δεν υπόκειται σε εισφορά για υγειονομική περίθαλψη ούτε στην ειδική εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 {ΦΕΚ 165 Α ).
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας Νομοθετικής Πράξεως αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις
Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτής της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 1996
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ. ΣΗΜΙΤΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΠ.- ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ. ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ. ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝίΟΥ. ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. ΒΑΣ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΩΝ ΛΑΛΙΩΤΗΣ. ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΤΕΦ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ. ΕΥΑΓΓ ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΝ. ΠΕΠΟΝΗΣ, ΕΥΑΓΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. ΚΩΝ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ. ΦΙΛ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ. ΧΑΡ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ. ΔΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ’
Το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς, το δυσφήμισε ο Τσοχαντζόπουλος, αυτό το ΟΝΕΙΔΟΣ του Κινήματος και θα ήταν πολύ καλύτερα αν έλειπε η υπογραφή του από αυτή τη νομοθετική ρύθμιση, που βοήθησε εκατοντάδες συνταξιούχους να αντιμετωπίζουν ευκολότερα τη ζωή τους. Δυστυχώς.

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Φυσικά και το έδωσε το πασοκ αλλά με δανεικά χωρίς αντίκρυσμα. Σήμερα ήρθε η ώρα της πληρωμής. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει τον κουβαρντά με δανεικά. Να μην πούμε και για άλλα κουβαρδαλίκια των προηγούμενων κυβερνήσεων όπως χιλιάδες διορισμοί αχρείαστοι, αμέτρητες επιτροπές πλουσιοπάροχα αμοιβόμενες, πάρτυ με τα φάρμακα και τα νοσήλεια, σεμινάρια αέρα - πατέρα, θαλασοδάνεια, εξοπλιστικά προγράμματα με ταμισά σε μίζες κ.λ.π.

Ανώνυμος είπε...

den mas les omos ponire pios efere ti xora sto xali poy ine simera.

Ανώνυμος είπε...

Ποιά δανεικά βρε άσχετε. Ξεχνάς πόσο ήταν το χρέος το 2004; Μου φαίνεται πως έχεις κοντή μνήμη.Το χρέος λοιπόν της χώρας το 2004 ήταν 160 δισ. ευρώ (80 % περίπου του ΑΕΠ) και το 2009 έφθασε τα 320 δισ. ευρώ. Δεν μιλάς όμως για την καταστροφική περίοδο της Ν.Δ 2004-2009 που εκτίναξε το χρέος σε διπλάσιο ύψος, αλλά κατακρίνεις το ΠΑΣΟΚ που σε μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης έδειχνε με ποικίλους τρόπους το κοινωνικό του πρόσωπο. Κρίμα που πιθανόν να θέλεις να λέγεσαι και αριστερός.

Ανώνυμος είπε...

Από το 1830 έως το 2004 το Ελληνικό κράτος συσσώρευσε χρέος 180 δίσ. από το 2004 έως το 2009 προστεθηκαν άλλα 100 δίσ !!!!!!!!!
Γι αυτό ανώνυμε φίλε κόψε το παραμύθι και χρέωσε την ευθύνη σ αυτόν που πραγματικά την έχει . Γιατί τέτοια ασυλία στον Καραμανλή ;;; τί αλισβερίσι είναι αυτό;;;;

Ανώνυμος είπε...

Πολυ γελιο τα πασοκια! Ετρωγαν οι ιδιοι δις, εδιναν κι ενα ξεροκομματο για ξεκαρφωμα και τωρα ηρθε ο λογαριασμος! Και συνεχιζουν με το ιδιο παραμυθι πως για ολα φταει ο μπουχεσας επειδη εσκασε σ αυτον η παγκοσμια κριση!!! Ο αλλος λεει ηταν 80% του αεπ ενω ηταν 100+ οσο ηταν ο σημιτης!!!

Ανώνυμος είπε...

Το ΠΑΣΟΚ έδωσε γλυκό ψωμάκι στο φτωχό λαό και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Είναι τυχαίο ότι ο λαός του έδινε τεράστιες πλειοψηφίες επί τόσα χρόνια; Αλήθεια μόνο το ΠΑΣΟΚ έδινε παροχές με δανεικά; Η Νέα Δημοκρατία τα έδινε από την τσέπη της; Το ΠΑΣΟΚ εφάρμοσε προγράμματα περιοριστικής πολιτικής, όταν τα οικονομικά του κράτους ξέφευγαν ΤΟ 1985 και 1993. Αλήθεια η αριστερά δεν φέρει καμία ευθύνη; αυτή δεν υποκινούσε όλες τις απεργίες επειδή οι αυξήσεις ήταν για αυτή φιλοδώρημα.Πως είναι δυνατό τι έγινε το 1985 με το περίφημο και σωστό άρθρο 4 που εγκατέλειψαν οι συνδικαλιστές το ΠΑΣΟΚ Είναι αυτοί που σήμερα πρωτοστατούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τι θα κάνουν το Σεπτέμβρη που θα σαρωθούν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, με αριστερό, βεβαίως βεβαίως, πρόσημο Έχει ο καιρός γυρίσματα. Τώρα που άρχισε η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ αυτοί οι γυρολόγοι των κομμάτων θα τον εγκαταλείψουν πρώτοι και θα γελάε ιο κάθε πικραμένος Η Ευρώπη άλλαξε, η ελπίδα διαψεύτηκε

Ανώνυμος είπε...

Και η νδ εδινε παροχες με δανεικα αλλα το πασοκ τις ξεκινησε σε τετοιο βαθμο. Και δεν εδωσε σε ολους τα ιδια. Καποιοι εφαγαν με χρυσα κουταλια και καποιοι απο τρεις κι εξηντα πηραν τεσσερις κι εξηντα. Κι ευθυνη εχει αυτος που κυβερνα.

Ανώνυμος είπε...

Μήπως θυμούνται οι Νεοδημοκράτες τις προεκλογικές υποσχέσεις του Μητσοτάκη το 1985 για μεγάλες εκπτώσεις στην αγορά αυτοκινήτου, για να κερδίσει τις εκλογές, όταν βγήκε το περίφημο σποτάκι" Καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη" Μήπως θυμούνται την περίοδο Καραμανλή 2004-2009. Κανένας δεν είναι αναμάρτητος και την πλήρωσε ΜΟΝΟ το ΠΑΣΟΚ Αφού την πλήρωσαν οι μεγάλοι ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΥΚΟΥΠΗΣ θα την γλύτωσε το ΠΑΣΟΚ Οι Έλληνες δεν εξέλεξαν Βουλευτή τον Ελευθέριο Βενιζέλο όταν υπέγραψε τη συνθήκη των Σεβρών που τα σύνορα της Ελλάδος έφτανα στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια όταν επήλθε η καταστροφή τον κάλεσαν να διαπραγματευθεί τη συνθήκη της Λωζάνης, την οποία σήμερα όλοι επικαλούνται. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες.

Το Προφίλ μας