Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Οικοτροφείου Αλκυόνη της Εταιρείας ΕΨΥΚΑ των Σερβίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ.Υ5β/Γ.Π.95154/7-12-2009 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας του Δ΄Οικοτροφείου «Αλκυόνη» για δέκα πέντε (15) άτομα με ψυχογηριατρικά προβλήματα στο Δήμο Σερβίων νομού Κοζάνης και στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (ΕΨΥΚΑ)»

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.Του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄/19-3-2015) «Ρύθμιση για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, των οργάνων της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
2.Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21Α/27-1-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3.Του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) για την «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις».
4.Του Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/Β/2000) για τις «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
5.Του Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173Α/2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
6.Της αρ.Υ5β/οικ.1962/2000 (ΦΕΚ 1268/Β/2000) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας, για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.Της αριθ. Α3α/οικ.876 (ΦΕΚ661/τ.Β΄/23-5-2000) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν.2716/99», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11-6-2013 (ΦΕΚ 1426/Β)κοινή Υπουργική Απόφαση.

8.Της αριθ.Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30-3-2010 (ΦΕΚ 453/Β/2010)Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Σύστημα Διοικητικής και οικονομικής Διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας».
9.Της αριθ.Υ5β/Γ.Π. οικ.35724 (ΦΕΚ 485/τ.Β΄/19.04.02)Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του Ν.2716/99 ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/οικ.1320/98 κοινής Υπουργικής Απόφασης περί «Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Υ5α,β/Γ.Π. 39667/30-4-2013 (ΦΕΚ 1085/Β/30-4-2013)
10.Την με αρ. ΓΠ/οικ.107931/22-11-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ08Θ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ».
11.Της αριθ.Υ5β/ΓΠ Υ5β/Γ.Π.95154/7-12-2009 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας του Δ΄Οικοτροφείου «Αλκυόνη» για δέκα πέντε (15) άτομα με ψυχογηριατρικά προβλήματα στο Δήμο Σερβίων νομού Κοζάνης και στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (ΕΨΥΚΑ)»
12.Της αρ.Υ104/2-3-2015 (ΦΕΚ 309Β) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοιν.Ασφαλίσεων Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου».
13. Της αρ. Α1/οικ.14112/25-2-2015(ΦΕΚ 74 ΥΟΔΔ/2015) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοιν.Ασφαλίσεεων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας και Κοιν.Ασφαλίσεων».
14. Τις αρ.Α1β/ΓΠοικ.22985/15 και Α1β/ΓΠ22990/15 (ΦΕΚ 487 Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις με θέματα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας»» και «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».
15.Το αρ.Δ/ΕΞ 462/2014 έγγραφο της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (ΕΨΥΚΑ)»
16.Τον έλεγχο του σχετικού φακέλου
18.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση της αρ. Υ5β/ΓΠ Υ5β/Γ.Π.95154/7-12-2009 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας του Δ΄Οικοτροφείου «Αλκυόνη» για δέκα πέντε (15) άτομα με ψυχογηριατρικά προβλήματα στο Δήμο Σερβίων νομού Κοζάνης και στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (ΕΨΥΚΑ)», ως προς τη σύνθεση του προσωπικού, η οποία έχει ως ακολούθως:ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ α/α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ/Μ.Α
1
2.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ/Μ.Α
1
3.
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/Μ.Α.
1
4.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/Π.Α.
8
5.
ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
6
ΣΥΝΟΛΟ
18
α/α
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
1
2.
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
1
3.
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1
4.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
4ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
Ως επιστημονικά υπεύθυνη ορίζεται η κα Παπασπανού Μαριάνθη, ψυχολόγος.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι δαπάνες λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας καλύπτονται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας ΚΑΕ 2544, αφαιρουμένου του ποσού που τυχόν θα εισπράττεται ως ειδικό νοσήλιο
από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την ως άνω (9) σχετική απόφαση ή από δωρεές ή άλλα ίδια έσοδα.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας