Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψη

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 04/05/2020 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα:
 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, του έργου: «Επείγουσες εργασίες στον παράπλευρο δημοτικό δρόμο του 383 υδατορέματος στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας», Προϋπολογισμού: 172.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», Προϋπολογισμού : 61.100,00 € (με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμοί ρεμάτων από χειμαρολάβα, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις»
 5. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμοί ρεμάτων από χειμαρολάβα, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις»
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης»
 7. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης»
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης  του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επ. Οδ. δίκτυο Καστοριάς»
 9. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας του έργου:  «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επ. Οδ. δίκτυο  Καστοριάς»
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης  του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος»
 11. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος»
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης  του έργου: «Aσφαλτοστρώσεις στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου»
 13. Έγκριση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Aσφαλτοστρώσεις στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου»
 14. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΔΟΤΣΙΚΟ»
 15. Επανυποβολή Έγκρισης Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης #158.380,00 €#. 
 16. Έγκριση  Πρακτικού IV παράτασης χρόνου παράδοσης και παραλαβής ενός καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4χ4, από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 17. Έγκριση του Πρακτικού της  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ,Γνωμοδότηση παράτασης  της υπ αριθμ 40305/12-03-2020 (ΑΔΑM 20SYMV006423319)  σύμβασης για την «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών-φωτοτυπικών» συμβατικού τιμήματος 11.512,16 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 18. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ,Γνωμοδότηση τροποποίησης της υπ αριθμ 180039/12-11-2019 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “PLUG –n-HARVEST”» συμβατικού τιμήματος 20.303,26 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 19. Έγκριση του Πρακτικού Νο 6 της συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας που πραγματοποιήθηκε 27-4-2020 με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση του αριθ. 2/2029 διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20, για τα τμήματα 1-14 δρομολογίων που αφορούν λεωφορεία μετά την αριθ. 181/2020 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 20. Έγκριση του από 27/04/2020 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την Διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τους οικισμούς της Π.Ε. Καστοριάς, για το έτος 2020, ποσού 58.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 21. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια προστατευτικών επιφανειών στο γήπεδο 5Χ5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου»
 22. Διάθεση πίστωσης για την «Επισκευή του μηχανήματος με ΜΕ 122493 (LIBHERR PR 732 B)»
 23. Τυπική Επανέγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2019 σχετική με τις πιστώσεις του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ 2018-2019
 24. Έγκριση δαπάνης που αφορά την  εκτέλεση της 106/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης
 25. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των αιμοπεταλιοδοτών του συλλόγου «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ»
 26. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση της σύμβασης με τον ανάδοχο της εφαρμογής «Ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση του λογισμικού «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας της Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του κτιρίου Π.Ε Κοζάνης λόγω εκτάκτων αναγκών  (CPV 79713000-5)
 29. Έγκριση ποσού για την απολύμανση υπηρεσιών εκπαίδευσης ΠΕΚΕΣ/ΚΕΣΥ
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση: α) δαπάνης μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2019-2020 και β) παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης  παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2019-2020
 33. Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
 34. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (30 τμχ. στολές προστασίας) για τις ανάγκες των μονάδων υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας
 35. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τροφίμων στα πλαίσια στήριξης του έργου της Ι.Μ. Καστοριάς , κατόπιν αιτήματός της, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας
 36. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εμφιαλωμένων νερών, οινοπνευμάτων & χλωρινών, κατόπιν αιτήματος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας
 37. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση προληπτικών απολυμάνσεων σε εξωτερικούς  κοινόχρηστους χώρους της Π.Ε. Καστοριάς  με οχήματά της,  στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας
 38. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την εγκατάσταση , συντήρηση και απολύμανση 2 φορητών χημικών τουαλετών εξωτερικών χώρων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου  Καστοριάς,  στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας
 39. Έγκριση του  Πρακτικού I του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Κοπή-Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων, περιόδου 2020-2022, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΠΔΜ Έδρας
 40. Έγκριση του  Πρακτικού II (Οικονομική Προσφορά) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την τριετία 2020-2022»
 41. Έγκριση των  Πρακτικών I και ΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Έδρας, περιόδου 2020-2021
 42. Έγκριση δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών
 43. Παράταση ισχύος Σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS), λογισμικού και αδειών χρήσης συστήματος διαχείρισης στόλου μηχανημάτων κατά την διάρκεια του αποχιονισμού της Π.Ε Κοζάνης
 44. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τροφίμων στα πλαίσια στήριξης του έργου της «Βοήθειας στο Σπίτι» του Δήμου Καστοριάς, κατόπιν αιτήματός , στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας
 45. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 46. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Α τρίμηνο 2020
 47. Έγκριση για νέα δημοπράτηση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης του Οδικού τμήματος «Κοζάνη - Αεροδρόμιο», της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (ΕΟ 3)», με αλλαγή των όρων του διαγωνισμού
 48. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των αιμοπεταλιοδοτών του συλλόγου «ΣΤΑΓΟΝΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»
 49. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΥΡΙΧΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ - ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», Προϋπολογισμού : 290.263,02 € (με Φ.Π.Α.)
 50. Έγκριση δαπάνης για τη προμήθεια υγειονομικού υλικού

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


Παναγιώτα Γκατζαβέλη
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας