Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, έτους 2020

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κοζάνης, σύμφωνα με την  866/86629 από18-03-2020 Υ.Α.  και ΑΔΑ 6ΛΠΦ4653ΠΓ-2ΝΨ ενημερώνει τους  ενδιαφερόμενους για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, έτους 2020, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ www.mimagric.gr αίτηση - υπεύθυνη δήλωση μέχρι και την 10η Μαΐου 2020.

Για τη χορήγηση αδειών νέας φύτευσης από το έτος 2021 και εντεύθεν, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους της χορήγησης των εν λόγω αδειών, ήτοι για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης του έτους 2021 οι αιτήσεις θα κατατεθούν από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.
Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας (νεοεισερχόμενος, βιολογικός αμπελώνας, αμπελώνας με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μ., η αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντος είναι ίση ή μεγαλύτερη των 100 στρ. ή η αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντος είναι μεγαλύτερη ή ίση των 75 στρ και μικρότερη των 100 στρ., προηγούμενη συμπεριφορά παραγωγού). Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.
Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των  απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Κοζάνης στα τηλέφωνα 2461351368.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας